กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ นศ. ป. ตรี ปีการศึกษา 2561

กำหนดการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 
(เริ่ม กันยายน 2561 - กรกฎาคม 2562)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


  - แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้เข้าชม 1743 คน UPDATE วันที่ 9/14/2018 8:05:11 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin