ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นชอบให้จัดตั้งโครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 20/2532 วันที่ 1 มิถุนายน 2532 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2532 วันที่ 4 สิงหาคม 2532 และมหาวิทยาลัยได้เสนอขอจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการไปที่ทบวงมหาวิทยาลัย แต่คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้นมีมติไม่เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสาขาวิชานี้ โดยมีข้อสังเกตด้านความไม่พร้อมของบุคลากร ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน ความไม่ชัดเจนด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติ และรูปแบบการฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาจำนวนมากในระบบการศึกษาทางไกล ดังนั้นในระยะแรกของการเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชา จึงได้ดำเนินการภายใต้โครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังคงเป็นหน่วยงานสังกัดสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ต่อมา มหาวิทยาลัยได้ยืนยันความพร้อมและขอทบทวนการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยังทบวงมหาวิทยาลัยอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ.2533 จนถึง พ.ศ.2538 โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติเพียงให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 และเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 จนกระทั่งวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ระงับและชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในระบบราชการทั้งหมด เป็นผลให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถจัดตั้งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการได้ แต่ในทางปฏิบัติมีการดำเนินงานต่างๆ เช่นเดียวกับสาขาวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และในวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 สภามหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) จำนวน 2 ครั้ง โดยเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2546 และปีการศึกษา 2550 ตามลำดับ และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) จำนวน 1 ครั้ง โดยเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2552

นอกจากนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2552 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2553 และดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2554 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 

ผู้เข้าชม 170 คน UPDATE วันที่ 7/2/2019 12:36:59 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin