คณาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0 2504 8269
(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
aj.pim.jpg
ขจิตพรรณ crop 2.jpg
 • วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Ph.D. (Electronic Engineering) University of Surrey, UK
 0 2504 8176  
Kajitpan.png
Takorn.jpg
 • วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
0 2504 8192
takorn_qr.jpg
 • วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พบ.ม. (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
0 2504 8289
Dean.png
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พบ.ม. (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
0 2504 8270
noo.png
a.may.png
 • B.Eng. (Electronic Engineering)
 • M.Eng. (Telecommunication Engineering)
 • D.Eng. (Electrical Engineering) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
0 2504 8275
A.MayQR.png
 • บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 0 2504 8290
P_Tai.png
(Asst. Prof. Piyaporn Nurarak)

วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
M.Sc. (Electrical Engineering) University of Massachusetts, Lowell, USA.

(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
Piyawan.png
Nuch.png
(Asst. Prof. Dr. Pimpaka Prasertsilp)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
M.Sc.(Information Systems and Technology)
Ph.D.(Information Systems and Technology)
Claremont Graduate University, California, USA
0 2504 8276
Pimpaka.png
(Asst. Prof. Pirom Konglerd)

วศ.บ. (คอมพิวเตอร์), 
วศ.ม. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0 2504 8272
Pirom.png
(Assoc. Prof. Dr. Waranya Poonnawat)

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (่Information System) University of the West of Scotland
Varanya.png
(Assoc. Prof. Dr. Vipa Jaroenpuntaruk)
สต.บ. (การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์),
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),
Ph.D. (Computer Science) Illinois Institute of Technology, USA

เกษียณราชการ 2560
vipa.png
Walisa crop.jpg
(Asst. Prof. Dr. Walisa Romsaiyud)

วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์), วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสยาม

   0 2504 8267 
AWalisar QR.png


     คณาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(Kannika Yimnak)
 • วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
 • วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kannika.png
จีรานุช crop.jpg

อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน 
(Dr. Jeeranuch Buddeejeen)

 • วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0 2504 8288 
jeeranuch.png
Thanakrit.jpg
(Dr. Thanakrit Chotibhawaris)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 • วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • Ph.D. (Nanoscience and Technology), Chulalongkorn University
0 2504 8191
AThanakrit.png
Thanyatorn CROP 2.jpg
(Thanyatorn Fongsatitkul)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • M.Eng. (Industrial and Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand
(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
AThanyatorn.png
BC Crop.jpg
(Asst. Prof. Dr. Boonchai Waleetorncheepsawat)
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • M.Sc. (Graphic Arts System) Rochester Institute of Technology, USA.
 • วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0 2504 8268
ABoonchai.png
(Assoc. Prof. Pakamas Pachonklaew)
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • M.Phil. (Printing Technology) West Herts College, UK
0 2504 8275
APakamas.png
(Asst. Prof. Poom Juasiripukdee)
 • B.Eng. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University
 • M.Sc. (Electromechanical Engineering) KU Leuven, Belgium
 • M.Sc. (Manufacturing Engineering and Management) The University of Nottingham, UK.
(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
APoom.png
(Dr. Weawboon Yamsaengsung)
 • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • วท.ม. (เคมีประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 • Ph.D. (Environmental Technology) The Joint Graduate School of Energy and Environment
0 2504 8282
AWaewboon.png
 ศรีสิทธิ์ crop.jpg
(Asst. Prof. Dr. Srisit Chianrabutra)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Engineering Sciences) University of Southampton, UK
0 2504 8287
Srisit QR.png
ASittichai_Picture.jpg
(Dr.Sitthichai Ruchayosyothin)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 • วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 • M.Sc. (Mechanical and Manufacturing Engineering), (Merit) University of Greenwich, UK
 • Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Manchester, UK
                                                0 2504 8286
ASittichai.png
(Assoc. Prof. Sunee Poosrimuang)
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • M.Phil. (Printing Technology) West Herts College, UK
0 2504 8274
ASunee.png
(Assoc. Prof. Dr. Supawadee Theerathammakorn)
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • M.Sc. (Packaging) Michigan State University, USA.
 • วท.ด. (เทคโนโลยีทางภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0 2504 8273
ASupawadee.png
อิทธิเดช crop.jpg
(Ittidej Moonmangmee)
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
0 2504 8275
(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
AIttidej.png

ผู้เข้าชม 424 คน UPDATE วันที่ 12/3/2019 5:13:05 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin