ข่าว สมัครงาน-ฝึกอบรม NEWS หน้ารวม...

        ข่าวสมัครงาน
  • บริษัทสาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ฉลากคุณภาพสูง ระบบเฟล็กโซกราฟี ตั้งอยู่คลองสี่ รังสิต 
 รับสมัคร ช่างพิมพ์และ ตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง หลายตำแหน่ง (รายละเอียด..คลิก


ข่าวฝึกอบรม
  • บริษัท ARIT จำกัด (Institute of Information Technology Development)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level ในหลักสูตร Mocrosoft Technology Associate (MTA) 
  และหลักสูตร Digital Literacy Certification (DL3)  (รายละเอียด..คลิก)

ข่าวการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

บริษัท โกโกพริ้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
  • เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบริษัทโกโกพริ้นท์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติงานจริง   (รายละเอียด...คลิก)
ผู้เข้าชม 160 คน UPDATE วันที่ 7/12/2017 10:16:29 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin