รายละเอียดชุดวิชา 99709

99709(51133009)      ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์                                             6(14-2-0-2)
Digital Business and Applications

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์

2.       เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้

คำอธิบายชุดวิชา

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลประกอบด้วย กลยุทธ์ แบบจำลอง โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับธุรกิจดิจิทัล รูปแบบของธุรกิจดิจิทัล รวมทั้งผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การออกแบบ การพัฒนา การจัดการ และการประยุกต์ธุรกิจดิจิทัล ระบบการทำธุรกรรมแบบน่าเชื่อถือ ระบบชำระเงิน การตลาด และการบริการผ่านสื่อดิจิทัล การค้าผ่านโมบาย สื่อสังคมกับธุรกิจดิจิทัล ความปลอดภัยในการทำธุรกรรม เทคโนโลยีเครื่องมือ และนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมดิจิทัลและกรณีศึกษา 


อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

ปฐมนิเทศชุดวิชา 99709

ผู้เข้าชม 302 คน UPDATE วันที่ 7/23/2019 1:01:39 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin