คณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
2
รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์
กรรมการ
3
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
กรรมการ
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน
กรรมการ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
กรรมการ
6
อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
กรรมการ
7
อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
กรรมการ
8
อาจารย์สิทธิชัย รัชยศโยธิน
กรรมการ
8
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์)
กรรมการ
9
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 (ดร.มนู อรดีดลเชษฐ)
กรรมการ
10
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
 (รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร)
กรรมการ
11
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (รองศาสตราจารย์
สุณี ภู่สีม่วง)
กรรมการและเลขานุการ
12
นางรุจาภา รวยนิรันดร
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ......... เป็นต้นไป


คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี
ผู้ทำงาน
2
อาจารย์
ผู้ทำงาน
3
รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
ผู้ทำงาน
4
อาจารย์ 
ผู้ทำงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ (พ.ศ. 2558) เป็นต้นไป


cow on field.jpg
ผู้เข้าชม 117 คน UPDATE วันที่ 4/3/2018 9:56:50 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin