การเผยแพร่งานวิจัย

การเผยแพร่งานวิจัยประจำปี 2561 

การเผยแพร่งานวิจัยของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รอบปีที่ใช้นับผลงาน: ปีปฏิทิน 2560 (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

web1.jpg

web2.jpg

web3.jpg


การเผยแพร่งานวิจัยประจำปี 2560

การเผยแพร่งานวิจัยของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รอบปีที่ใช้นับผลงาน: ปีปฏิทิน 2560 (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

ที่

ชื่อ-สกุล

เจ้าของบทความวิจัย / งานสร้างสรรค์

ชื่อบทความวิจัย / งานสร้างสรรค์

แหล่งทุน ( √)

การเผยแพร่

ระดับการเผยแพร่

( √)

ภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานภายนอก (ผ่านมหาวิทยาลัย)

หน่วยงานภายนอก

(ไม่ผ่านมหาวิทยาลัย)

วารสาร

ประชุมวิชาการ

ชาติ

นานา

ชาติ

1 มกราคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560

1

อ.ดร. รามิล เกศวรกุล

อ.ดร. ชมาพร เจียระบุตร

อ.ดร. ศรีสิทธิ์ เจียระบุตร

Baby Shrimp Counting vai Automated Image Processing

 

 

 

ICMM 2017  The 2017  8th International Conference on Mechatronics and Manufacturing

Tokyo, Japan during

20-22 มกราคม 2560

 

2

ผศ. ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด
ผศ. กชกร ณ นครพนม
อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
อ. ปิยพร นุรารักษ์

Automated cyberbullying detection using clustering appearance patterns

 

 

 

IEEE KST 2017 จ.ชลบุรี

1 กุมภาพันธ์ 2560

 

3

รศ.ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย

อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี

รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย

Robust Input Shaping Using Backstepping Model Matching Control

 

 

 

 

American Control
Conference (ACC) 2017, USA

26 พฤษภาคม 2560

 

1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

1

รศ. วรัญญา ปุญณวัฒน์

รศ. ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

เอกสิทธิ์ ภัทรวงศ์ศักดา

Jobs Analysis for Business Intelligence Skills Requirements in the ASEAN region: A Text Mining Study

 

 

 

iSAI-NLP2017 (27.-29 สิงหาคม 2560) Hua Hin

 

2

รศ.ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย

อ.อิทธิเดช มูลมั่งมี

พิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์

Input Shaping for Flexible System with Nonlinear Spring and Damper

 

 

 

IMECE2017,

 3-9 พฤศจิกายน, 2560 Tampa, Florida, USA

 

3

ผศ.กชกร ณ นครพนม

The Use of Online Dispute Resolution under the United Nations Dispute Resolution Framework

 

 

 

The 4th International Social Sciences and Business Research Conference ( ISSBRC 2/2017) Palermo, Italy on 22-25 พฤศจิกายน 2017.

 

4

.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

นาย ธนกฤษ จันทร์หอม

ผศ. ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี

รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน

.ดร.ณรงค์ ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

Flame retardancy, antifungal efficacies, and physical–mechanical properties for wood/polymer composites containing zinc borate

 

 

Fire and Materials

October 2017

Volume 41, Issue 6

Pages 571–796

 

 

 


การเผยแพร่งานวิจัยประจำปี 2558

เผยแพร่งานวิจัย 2558.PNG


การเผยแพร่งานวิจัยประจำปี 2556

เผยแพร่งานวิจัย 2556.PNG


การเผยแพร่งานวิจัยประจำปี 2555

เผยแพร่งานวิจัย 2555.PNG


การเผยแพร่งานวิจัยประจำปี 2554

เผยแพร่งานวิจัย 2554.PNG


การเผยแพร่งานวิจัยประจำปี 2553

เผยแพร่งานวิจัย 2553.PNG

ผู้เข้าชม 153 คน UPDATE วันที่ 3/26/2019 11:56:15 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin