ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

        Asst. Prof. Dr. WALISA  ROMSAIYUD


ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์


สถานที่ทำงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


โทรศัพท์ : 02-504-8267                      


E-mail : walisar@gmail.com, walisa.rom@stou.ac.th


ประสบการณ์ด้านการวิจัย (หรือความชำนาญ) การประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) และการโปรแกรมและการประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Computing and Programming)


ประวัติการได้รับทุน


1. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจำปี 2556 (Best Dissertation Award from the Association of Private Higher Education Institution of Thailand on 2013. (http://www.siam.edu/siamedu_thai_mainpage/index.php?option=com_content&view=article&id=321:-36--&catid=53:2010-08-27-04-59-29&Itemid=191)


2. ทุนร่วมวิจัยระดับปริญญาเอก เพื่อทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยพิสเบอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ.2552 (International Research Fellowship at University of Pittsburgh, Pittsburgh, United States, 2009)


3. ทุนอบรมหลักสูตร IT Engineering Program จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองโยโกฮามา ญี่ปุ่น ในปีพ.ศ.2551 (Scholarship from AOTs Japan to study in IT Engineering Program at Yokohama, Japan, 2006-2007)


4. ทุนวิจัยจากบริษัท TOT : TOT MBU (Multimedia Business with University), ในปีพ.ศ.2551 ชื่อเรื่อง “Information Retrieval using Images from Mobile Phone” จำนวนเงิน 150,000 บาท


 

วิชาที่สอนระดับปริญญาโท                           


          โปรดระบุชุดวิชาที่เป็นคณะกรรมการผลิต/ปรับปรุงและบริหารชุดวิชา


รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

99701

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์

99702

การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการและการประยุกต์

99703

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

99704

คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ

99797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

99798

วิทยานิพนธ์

99799

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ   และการสื่อสาร


 

หนังสือ


  วฤษาย์ ร่มสายหยุด (2554) คู่มือการใช้งาน ASP.NET สำหรับงาน e-Commerce กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์ซีเอ็ด


วฤษาย์ ร่มสายหยุด (2556) พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 ฉบับมืออาชีพ กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์ซีเอ็ด


Journals


1)    Wichian Premchaiswadi and Walisa Romsaiyud (2013), “Optimizing and Tuning MapReduce Jobs to Improve the Large-Scale Data Analysis Process”, International Journal of Intelligent Systems – Wiley Online, Vol. 28, Issue 2, pp. 185-200. (ISI Indexed Impact Factor = 1.653)


Conference Proceedings


 1. Walisa Romsaiyud; Kodchakorn na Nakornphanom; Pimpaka Prasertsilp; Piyaporn Nurarak; Pirom Konglerd. (2017), "Automated cyberbullying detection using clustering appearance patterns", 2017 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), 1-4 Feb. 2017, pp. 242-247, Thailand.
 2. Walisa Romsaiyud (2016), "Expectation-maximization algorithm for topic modeling on big data streams", In Proceedings IEEE Annual on Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference (UEMCON 2016), 20-22 Oct. 2016, New York, USA.
 3. Walisa Romsaiyud (2014), “Big Data Topic Modeling with Mahout for Managing Business Analysis Services”, In Proceedings IEEE/SICE on International Symposium on System Integration 2014, IEEE/SICE 2014, pp.514-519.
 4. Walisa Romsaiyud (2014), “Applying MVC Data Model on Hadoop for Delivering the Business Intelligence”, In Proceedings IEEE on ICT and Knowledge Management 2014, 12th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, pp.37-46.
 5. Walisa Romsaiyud (2014), “Automatic Extraction of Topics on Big Data Streams Through Scalable Advanced Analysis”, In Proceedings IEEE on Computer Science and Engineering Conference 2014, 18th International Conference on Computer Science and Engineering Conference 2014 – IEEE ICSEC 2013, pp.255-260.
 6. Walisa Romsaiyud and Wichian Premchaiswadi (2013), “An Adaptive Machine Learning on Map-Reduce Framework for Improving Performance of Large-Scale Data Analysis on EC2”, In Proceedings IEEE on ICT and Knowledge Engineering (ICT & Knowledge Engineering 2012) 2012, 11th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, pp.126-132.
 7. Walisa Romsaiyud (2013), “Simulation of the Adaptive Multivariate Exploration for Routes Guidance”, In Proceedings IEEE on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS 2013) 2013, 5th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, pp.58-63.
 8. Walisa Romsaiyud (2013), “Detecting Emergency Events and Geo-Location Awareness from Twitter Streas”, In Proceedings IEEE E-Technologies and Business on the Web (EBW 2013) 2013, , pp.22-27.
 9. Anake Nammakhunt, Walisa Romsaiyud, Parham Porouhan and Wichian Premchaiswadi (2012), “Process Mining: Converting Data from MS-Access Database to MXML format”, In Proceedings IEEE on ICT and Knowledge Engineering (ICT & Knowledge Engineering 2012) 2012, 10th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, pp.205-212.
 10. Walisa Romsaiyud and Wichian Premchaiswadi (2012), “Extracting WebLog of Siam University for Learning User Behavior on MapReduce”, In Proceedings IEEE on Intelligent and Advanced Systems (ICIAS 2012) 2012, 4th International Conference on Intelligent and Advanced Systems, pp.149-154.
 11. Walisa Romsaiyud and Wichian Premchaiswadi (2011) , “Exploring Web Search Behavior Patterns to Personalize the Search Results”, In Proceedings IEEE on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS 2011) 2011, 3rd International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, pp.313-319.
 12. Walisa Romsaiyud and Wichian Premchaiswadi (2011), “Applying Mining Fuzzy Sequential Patterns Technique to Predict the Leadership in Social Networks”, In Proceedings IEEE on ICT and Knowledge Engineering (ICT & Knowledge Engineering 2011) 2011, 9th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, pp.134-137.
 13. Wichian Premchaiswadi and Walisa Romsaiyud (2011), “Navigation without GPS: Fake Location for Mobile Phone Tracking”, In Proceedings IEEE on ITS Telecommunications (ITST 2011) 2011, 11th International Conference on ITS Telecommunications, pp.195-200.
ผู้เข้าชม 163 คน UPDATE วันที่ 9/19/2017 9:51:53 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin