รายละเอียดชุดวิชา 97702

97702  (51113003)  การออกแบบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ     6(12-2-2-2)

                            Machine Design and Automation System

วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกใช้เครื่องจักรกลในการผลิตอุตสาหกรรม

                    2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตอุตสาหกรรม

 

คำอธิบายชุดวิชา

                    การวิเคราะห์ความต้องการในระบบการผลิต อัตราการผลิต หน้าที่การทำงานและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรกลการผลิต การออกแบบแนวคิดการทำงานเครื่องจักร การวิเคราะห์ทางเลือกการออกแบบที่เป็นไปได้ การออกแบบรายละเอียดเครื่องจักรกล การเลือกส่วนประกอบเครื่องจักร และการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การออกแบบเพื่อความง่ายต่อการบำรุงรักษา การออกแบบระบบอัตโนมัติและการควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ระบบหุ่นยนต์ทางการผลิต ระบบวัดคุมการผลิตอุตสาหกรรม การประกอบและการทดสอบการทำงานเครื่องจักรกลการผลิต รวมถึงการออกคุณลักษณะเครื่องจักรและการตรวจรับเครื่องจักรกลการผลิต

 

 

ผู้เข้าชม 148 คน UPDATE วันที่ 7/29/2015 2:59:17 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin