แสดงความยินดีกับ รศ. ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ รับมอบโล่สามศร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ ในโอกาสเข้ารับมอบโล่สามศร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารเอนกนิทัศน์ ในโอกาสรอบการ 39 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์ ได้ทำประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยหลายด้านมาอย่างต่อเนื่องกว่าสิบปี โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จนหลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ. และเปิดให้การศึกษาได้อย่างดี มีผู้สนใจเข้าศึกษาจำนวนมากในปัจจุบัน
ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูง ในคุณูปการที่มีต่อสาขาวิชาฯ และมหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Image_ed74378.jpg Image_e236631.jpg Image_aab5d89.jpg Image_69eac43.jpg
ผู้เข้าชม 501 คน UPDATE วันที่ 9/23/2017 10:48:48 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin