รายละเอียดชุดวิชา 97797

97797  (51114001)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ  (6 หน่วยกิต)

                            Independent Study

วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการศึกษาจากชุดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร และแหล่งประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาใช้

                    2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาวิจัยปัญหาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ/หรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ และเกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

 

คำอธิบายชุดวิชา

                    การเลือกปัญหาสำหรับการวิเคราะห์หรือวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  การเขียนโครงการค้นคว้าอิสระ  การเสนอโครงการค้นคว้าอิสระ การวิเคราะห์วรรณกรรมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำการวิเคราะห์  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผล และการเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระ

ผู้เข้าชม 103 คน UPDATE วันที่ 7/29/2015 2:46:16 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin