การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ประมวลภาพกิจกรรมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IMG_2.JPG

ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกปฎิบัติและประสบการณ์วิชาชีพ

IMG_1.JPG

:: ประกาศข่าว 

 • กำหนดการสอนเสริมแบบเก็บคะแนน ภาค 1/2562
  96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  ครั้งที่ 1 วันที่ 9-10 พ.ย.62 , ครั้งที่ 2 วันที่ 4-5 ม.ค.63

  4 ศูนย์ ได้แก่ กทม.(รร.สารวิทยา) นครราชสีมา เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี 
 • กำหนดการสอนเสริมแบบเข้ม ภาค 1/2562 (ค่าใช้จ่าย 650 บาท)
  ชุดวิชา 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ครั้งที่ 1 วันที่ 16-17 พ.ย.62 , ครั้งที่ 2 วันที่ 11-12 ม.ค.63

:: เกี่ยวกับหลักสูตร


ขอแสดงความยินดีกับ คุณนพพร เฟื่องฟูกิจไพศาล บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับ คุณวีระชัย เลิศวงศ์ไชย บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สำเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
คุณวิสิทธิ์ อภิชนังกูร บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
คุณทวี ชื่นตระกูลชัย บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

กำหนดการฝึกปฏิบัติและอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ชุดวิชา จำนวนรอบ วันที่ฝึก
 • 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
 • 1 26-28 ต.ค.62
 • 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเลือกรอบเข้าฝึกเอง หากมีความจำเป็นต้องการย้ายรอบให้ส่งเอกสารหลักฐาน และระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอย้ายรอบฝึก ไปที่
  รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ e-mail: tussaneewan.sri@stou.ac.th
 • 3 19-21 ต.ค.62
  7-9 ธ.ค.62
  21-23 ธ.ค.62
 • 99311 ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 • 1 30 พ.ย.-2 ธ.ค.62
 • 99420 การโปรแกรมเว็บ 
 • 1 14-17 ธ.ค.62
 • 99409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ** นักศึกษาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้นำ Notebook มาด้วย **
 • 1 16-20 ม.ค.63

      - อนึ่ง นักศึกษาทุกคนสามารถใช้เวลาในการศึกษาได้ทั้งหมด 3 เท่าของหลักสูตร และต่ออายุสถานภาพได้อีก 1 ปี เช่น หลักสูตร 2 ปี สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2550 สามารถใช้ระยะเวลาศึกษาได้ทั้งหมด 7 ปี นั่นคือเรียนได้จนถึงปีการศึกษาสุดท้ายคือ 2556 เป็นต้น เมื่อหมดสถานภาพนักศึกษาแล้ว หากต้องการสมัครเรียนต่อจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาเท่านั้น

      - เรียน นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) สาขาวิชาได้ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาท่านใดที่เรียนครบ 3 เท่าของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเดิม หากต้องการศึกษาต่อจะต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วที่มีอยู่ในหลักสูตรใหม่ได้

   
  ผู้เข้าชม 515 คน UPDATE วันที่ 9/1/2019 10:37:06 AM

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin