รายละเอียดชุดวิชา 99707

คำอธิบายชุดวิชา


99707  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์                                                        6(14-2-0-2)

            Geographic Information System and Applications                                    

             

            คำอธิบายชุดวิชา                                                                                           

            หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ องค์ประกอบ ลักษณะข้อมูล ประเภท  และการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนา การจัดการ และการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งกรณีศึกษาของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านต่างๆ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

ปฐมนิเทศชุดวิชา 99707

ผู้เข้าชม 112 คน UPDATE วันที่ 9/17/2017 3:30:35 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin