การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

งานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับสถาบันวิทยาการ สวทช. 
โดย ผศ.ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ และ อ.ดร. จีรานุช บุดดีจีน
นำไปสู่การเปิดหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
(Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP) 

ผู้เข้าชม 120 คน UPDATE วันที่ 8/25/2015 10:25:41 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin