คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

 • ประจำปี พ.ศ. 2544
 • ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ต.ค.48-30 ก.ย.49)
 • ประจำปีการศึกษา 2552 (1 ก.ค.52-30 มิ.ย.53)
 • ประจำปีการศึกษา 2553 (1 ก.ค.53-30 มิ.ย.54)
 • ประจำปีการศึกษา 2554 (1 ก.ค.54-30 มิ.ย.55)


 • roses pink.jpg
 • ผู้เข้าชม 146 คน UPDATE วันที่ 8/25/2015 9:10:27 PM

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin