อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

  • วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก                                                                         ปีที่สำเร็จ 2557

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                 

ปริญญาโท                                                                           ปีที่สำเร็จ 2551

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                      

ปริญญาตรี                                                                          ปีที่สำเร็จ 2547

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

  • ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

97215  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97301  วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97318  การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

97701 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

97701 สถิติและระเบียบวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

  • อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี

ผลงานและงานวิจัย

•         ชื่อโครงการวิจัย: ออกแบบกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (New Packaging Design Methodology for Hard Disk Drive Industry Using Eco and Sustainable Design)

แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพในการทำวิจัย: นักวิจัย

ระยะเวลาในการขอรับทุน: ปี 2551 – ปี 2554

•         ชื่อโครงการวิจัย: มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

แหล่งทุน: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถานภาพในการทำวิจัย: นักวิจัย

ระยะเวลาในการขอรับทุน: เดือน มีนาคม 2558 – มีนาคม 2559

          ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก

แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานภาพในการทำวิจัย: นักวิจัย

ระยะเวลาในการขอรับทุน: เดือน มกราคม 2559 – มกราคม 2560

          ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแนวทางเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร

ประเภทพืชอาหารของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านการเกษตร จังหวัดตรัง

แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานภาพในการทำวิจัย: นักวิจัย

ระยะเวลาในการขอรับทุน: เดือน สิงหาคม 2560 – กันยายน 2561

การวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

•         Visiting research fellow by IUCRC in HDD Component Scholarship, August – October 2012. Advisor: Assoc. Prof. Mattias Lindahl. Department of Management and Engineering, Linköpings Universitet, Sweden

 •        Visiting research fellow by IUCRC in HDD Component Scholarship  , October – December 2012. Advisor: Prof. Yasushi Umeda Life Cycle Engineering Laboratory, Osaka University, Japan

•         Visiting research  by Academic Development Scholarship, July - October 2017 Advisor: Assoc. Prof. Tomoko Obama. Universal Design Laboratory, Shizuoka University of Art and Culture, Japan

บทความทางวิชาการ

-         Buddeejeen, J. “The Optimized structural design of Reusable Packaging Industry.” 20th International Association of Packaging Research Institutes World conference on Packaging (IAPRI). 12-15 June, 2016, Sao Paulo, Brazil.

•         Buddeejeen, J., Kengpol, A. “The Packaging Requirements of Eco Packaging at the Planning Design Phase: Empirical Study in Hard Disk Drive Industry.”  Seoul International Conference on Applied Science and Engineering (SICASE). 29-31 August, 2014, Seoul, Korea.

•         Buddeejeen, J. “The Sustainable Eco Packaging Design Approach and Process Evaluation in Hard Disk Drive Industry.”  The 1st Conference Thailand Printing Academic and Media Forum (TPAF2014). 27 August, 2014, Bangna, Bangkok.

•         Buddeejeen, J., Kengpol, A. “The Function Analysis Methodology for Environmentally Conscious Packaging Design.” 19th International Association of Packaging Research Institutes World conference on Packaging (IAPRI). 15-18 June, 2014, Melbourne, Australia.

•         Buddeejeen, J., Kengpol, A., Tuominen, M. “The Packaging Design Approach and Evaluation Process by Integrating ISO/TR 14062 in a Decision Support Methodology.”  International Journal of Applied Science and Technology (IJAST). Vol.7, No.2, April – June, 2014.

•         Buddeejeen, J., Kengpol, A., Tuominen, M. “The Design of an Emergency Logistics in Sustainable Eco Packaging at the Conceptual Design Phase: A Case Study in Hard Disk Drive Industry.”  21st the International Purchasing and Supply, Education and Research Association. 1-4 April 2012, Naples, Italy.

•         Buddeejeen, J., Kengpol, A., Tuominen, M. “Development of Sustainable Eco Packaging Methodology at the Conceptual Design Phase:A Case Study in Hard Disk Drive Industry.”  17th International Working Seminar on Production Economics. 20-24 February 2012, Innsbruck, Austria, 139-149.

•         Buddeejeen, J. and Kengpol, A. “A Systematic Packaging Design Approach to Eco Design for Hard Disk Drive Industry.”  4th International Conference on Data Storage Technology. 9-10 January 2012, Impact Maung Thong Thani, Bangkok, 98-99.

•         Buddeejeen, J. and Kengpol, A. “A Decision Support Methodology to Accommodate Eco Design and Sustainable Development in to Packaging Design Approach.” 21st International Conference on Production Research. 31 July– 4 August 2011. Stuttgart, Germany, 379-384.

•         Buddeejeen, J. and Kengpol, A. “A new methodology of material selection in thermoforming process: Applying the packaging eco design: A case study in plastic industry.” IE Network Conference. 21-22 October 2009, Khon Khan, Thailand, 365-370.

•         Sasananan, M. and Buddeejeen, J.  ”Application of Design for Assembly Techniques (DFA) to Improve the Design of Cosmetic Gift Set Package”. Veridian E-Journal. 1 No.1 (2008): 14-22.

•         Buddeejeen, J. and Santijitpakdee, J. “Improving the water absorption properties of composite packaging material”. Grant by Chiang Mai University. 2004.

เอกสารการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา

• จีรานุช บุดดีจีน (2559) ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ หน้า 1- 41, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์และจีรานุช บุดดีจีน (2559) แนวการศึกษาชุดวิชา 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน หน้า 1- 31, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีนและปริญญ์  บุญกนิษฐ (2559) ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน้า 1- 30, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีนและปริญญ์  บุญกนิษฐ (2559) ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 15  การประเมินความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์เชิงคุณภาพและผสม หน้า 1- 40, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีนและเสาวนีย์  เสิศวรสิริกุล (2559) ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยที่ 15  การจัดการโลจิสติกส์ในอุตาหกรรมอาหาร, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2558) แนวการศึกษาชุดวิชา 97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมหน่วยที่ 5 การจัดการโซ่อุปทานและการจัดการลอจิสติกส์, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2558) แนวการศึกษาชุดวิชา 97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมหน่วยที่  6 ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีและระบบการผลิตแบบลีน, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2558) แนวการศึกษาชุดวิชา 97701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หน่วยที่ 2        การวางแผนและออกแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาตรี

• จีรานุช บุดดีจีน (2558) เอกสารการสอนชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีการบรรจุเพื่อการรวมหน่วย หน้า 1- 83, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2558) เอกสารการสอนชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 13  การออกแบบบรรจุภัณฑ์หลอดบีบและตลับ หน้า 1- 104, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2557) เอกสารการสอนชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน หน้า 1- 48, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2557) เอกสารการสอนชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ หน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.1 เทคโนโลยีการพิมพ์ป้าย RFID                                    หน้า 5-18, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2556) เอกสารการสอนชุดวิชา 97214  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์หน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.4 การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทางแสงในงานบรรจุภัณฑ์, หน้า 110 – 122, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริการวิชาการสู่สังคม

•         หัวหน้าโครงการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉันทำเองได้ (DIY Packaging Design) ปี 2560

•         หัวหน้าโครงการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559

•         ผู้ร่วมโครงการ  พัฒนาต้นแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558

•         ผู้ร่วมโครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ อาเซียน ปี 2558

•         ผู้ร่วมโครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและขยายโอกาสทางการตลาด: ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดนนทบุรี ปี 2558

•         ผู้ร่วมโครงการ นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปี 2557

•         ผู้ร่วมโครงการ พัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นาสตรีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2557

•         ผู้ร่วมโครงการ  Universal Design for Packaging ปี 2557

•         ผู้ร่วมโครงการ บริการจัดการเกษตรเชิงธุรกิจ ปี 2557

•         ผู้ร่วมโครงการ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว โครงการศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ. ปี 2556

•         ผู้ร่วมโครงการ สนุกคิดการพิมพ์ดิจิทัล ปี 2556

•         ผู้ร่วมโครงการ เผยแพร่ความรู้บรรจุภัณฑ์อาหารแก่ชุมชนจังหวัดนนทบุรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2556

วามสนใจ

o   Do It Yourself (DIY) 

o   Problem Solving and Creative Thinking

o  Packaging Design

o  Product/Process Design

o   Eco Design

o   Universal Design

o   Design of Experiment

Design for Manufacturing and Assembly (DFM/DFA)

Logistic and Supply Chain System Design  

อื่นๆ

o หลักธรรมและกฎธรรมชาติ

o จิตวิทยา

การพัฒนาตนเอง

ผู้เข้าชม 1417 คน UPDATE วันที่ 3/10/2018 11:08:50 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin