อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

  • วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก                                                                         ปีที่สำเร็จ 2557

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                 

ปริญญาโท                                                                           ปีที่สำเร็จ 2551

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                      

ปริญญาตรี                                                                          ปีที่สำเร็จ 2547

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

  • ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

97215  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97301  วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97318  การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

97701 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

97701 สถิติและระเบียบวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

  • อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี

ผลงานและงานวิจัย

•         ชื่อโครงการวิจัย: ออกแบบกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (New Packaging Design Methodology for Hard Disk Drive Industry Using Eco and Sustainable Design)

แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพในการทำวิจัย: นักวิจัย

ระยะเวลาในการขอรับทุน: ปี 2551 – ปี 2554

•         ชื่อโครงการวิจัย: มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

แหล่งทุน: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถานภาพในการทำวิจัย: นักวิจัย

ระยะเวลาในการขอรับทุน: เดือน มีนาคม 2558 – มีนาคม 2559

       •   ชื่อโครงการวิจัย: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแนวทางเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร

ประเภทพืชอาหารของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านการเกษตร จังหวัดตรัง

แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถานภาพในการทำวิจัย: นักวิจัย

ระยะเวลาในการขอรับทุน: เดือน สิงหาคม 2560 – กันยายน 2561

การวิจัยร่วมกับต่างประเทศ

•         Visiting research fellow by IUCRC in HDD Component Scholarship, August – October 2012. Advisor: Assoc. Prof. Mattias Lindahl. Department of Management and Engineering, Linköpings Universitet, Sweden

 •        Visiting research fellow by IUCRC in HDD Component Scholarship  , October – December 2012. Advisor: Prof. Yasushi Umeda Life Cycle Engineering Laboratory, Osaka University, Japan

•         Visiting research  by Academic Development Scholarship, July - October 2017 Advisor: Assoc. Prof. Tomoko Obama. Universal Design Laboratory, Shizuoka University of Art and Culture, Japan

บทความทางวิชาการ

- Buddeejeen, J. (2018). The Customer Perception Evaluation for Packaging Design Selection by Using

Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) Method.  Proceeding in the 4th Asia Color Association Conference (ACA). 5-8 December 2018, Chiang Mai, Thailand. 490-493.

- Buddeejeen, J. (2018). Influence of Structure and Color Packaging Design for Customer Perception in

The Case Study of Organic Products. Proceeding in the 4th Asia Color Association Conference (ACA). 5-8 December 2018, Chiang Mai, Thailand. 93-96.

- Wipaweeponkun, M. and Buddeejeen, J. (2018).   Hom Thong Banana Ripening Color Scale for Individual Packaging Selection in the Retail Market. Proceeding in the 4th Asia Color Association Conference (ACA). 5-8 December 2018, Chiang Mai, Thailand. 153-158.

- Booncharoen, P. and Buddeejeen, J. (2018). The Color and Appearance in Fungal Inhibition effect of Natural Packaging Material by Using Thai Herb Powder Extraction.Proceeding in the 4th Asia Color Association Conference (ACA). 5-8 December 2018, Chiang Mai, Thailand.  159-164.

- Buddeejeen, J. and Kengpol, A. Criteria Evaluation of Accessible Packaging Design for Aging Society. IEEE Xplore Digital Library and in Proceedings on 2nd International Conference on Engineering Innovation. 5-6 July 2018, Bangkok, Thailand. 86-89.

- Obama, T. and Buddeejeen, J. The Universal Packaging Design on Foreigner Perception in the Case Study of Thai Souvenir. Proceeding in the 21st International Association of Packaging Research Institutes World conference on Packaging (IAPRI)19-22 June, 2018, Zhuhai, China. 285-292.

-Buddeejeen, J., Kengpol, A. “The Packaging Requirements of Eco Packaging at the Planning Design

Phase: Empirical Study in Hard Disk Drive Industry.”  Seoul International Conference on Applied Science and Engineering (SICASE). 29-31 August 2014, Seoul, Korea.

- Buddeejeen, J. “The Sustainable Eco Packaging Design Approach and Process Evaluation in Hard

Disk Drive Industry.”  The 1st Conference Thailand Printing  Academic and Media Forum (TPAF2014). 27 August 2014, Bangkok, Thailand.

-Buddeejeen, J., Kengpol, A. “The Function Analysis Methodology for Environmentally Conscious

Packaging Design.” 19th International Association of Packaging        Research Institutes World conference on Packaging (IAPRI). 15-18 June, 2014, Melbourne, Australia.

- Buddeejeen, J., Kengpol, A., Tuominen, M. “The Packaging Design Approach and Evaluation

Process by Integrating ISO/TR 14062 in a Decision Support Methodology.”  International Journal of Applied Science and Technology (IJAST). Vol.7, No.2, April – June, 2014.

- Buddeejeen, J., Kengpol, A., Tuominen, M. “The Design of an Emergency Logistics in Sustainable

Eco Packaging at the Conceptual Design Phase: A Case       Study in Hard Disk Drive Industry.”  21st the International Purchasing and Supply, Education and Research Association. 1-4 April 2012, Naples, Italy.

- Buddeejeen, J., Kengpol, A., Tuominen, M. “Development of Sustainable Eco Packaging

Methodology at the Conceptual Design Phase: A Case Study in Hard Disk Drive Industry.”  17th International Working Seminar on Production Economics. 20-24 February 2012, Innsbruck, Austria, 139-149.

- Buddeejeen, J. and Kengpol, A. “A Systematic Packaging Design Approach to Eco Design for Hard

Disk Drive Industry.”  4th International Conference on Data  Storage Technology. 9-10 January 2012, Impact Maung Thong Thani, Bangkok, 98-99.

- Buddeejeen, J. and Kengpol, A. “A Decision Support Methodology to Accommodate Eco Design

and Sustainable Development in to Packaging Design Approach.” 21st International Conference on Production Research. 31 July– 4 August 2011. Stuttgart, Germany, 379-384.

- Buddeejeen, J. and Kengpol, A. “A new methodology of material selection in thermoforming

process: Applying the packaging eco design: A case study in  plastic industry.” IE Network Conference. 21-22 October 2009, Khon Khan, Thailand, 365-370.

- Sasananan, M. and Buddeejeen, J.  ”Application of Design for Assembly Techniques (DFA) to

Improve the Design of Cosmetic Gift Set Package”. Veridian E-Silapakorn Journal. 1 No.1 (2008): 14-22.

เอกสารการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา

• จีรานุช บุดดีจีน (2559) ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ หน้า 1- 41, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์และจีรานุช บุดดีจีน (2559) แนวการศึกษาชุดวิชา 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 4 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อมวลชน หน้า 1- 31, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีนและปริญญ์  บุญกนิษฐ (2559) ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน้า 1- 30, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีนและปริญญ์  บุญกนิษฐ (2559) ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน หน่วยที่ 15  การประเมินความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์เชิงคุณภาพและผสม หน้า 1- 40, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีนและเสาวนีย์  เสิศวรสิริกุล (2559) ประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยที่ 15  การจัดการโลจิสติกส์ในอุตาหกรรมอาหาร, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2558) แนวการศึกษาชุดวิชา 97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมหน่วยที่ 5 การจัดการโซ่อุปทานและการจัดการลอจิสติกส์, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2558) แนวการศึกษาชุดวิชา 97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมหน่วยที่  6 ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีและระบบการผลิตแบบลีน, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2558) แนวการศึกษาชุดวิชา 97701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หน่วยที่ 2        การวางแผนและออกแบบการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาตรี

• จีรานุช บุดดีจีน (2558) เอกสารการสอนชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีการบรรจุเพื่อการรวมหน่วย หน้า 1- 83, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2558) เอกสารการสอนชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 13  การออกแบบบรรจุภัณฑ์หลอดบีบและตลับ หน้า 1- 104, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2557) เอกสารการสอนชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน หน้า 1- 48, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2557) เอกสารการสอนชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ หน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.1 เทคโนโลยีการพิมพ์ป้าย RFID                                    หน้า 5-18, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• จีรานุช บุดดีจีน (2556) เอกสารการสอนชุดวิชา 97214  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์หน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.4 การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ทางแสงในงานบรรจุภัณฑ์, หน้า 110 – 122, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บริการวิชาการสู่สังคม

•         หัวหน้าโครงการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฉันทำเองได้ (DIY Packaging Design) ปี 2560

•         หัวหน้าโครงการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559

•         ผู้ร่วมโครงการ  พัฒนาต้นแบบฉลากบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558

•         ผู้ร่วมโครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์ อาเซียน ปี 2558

•         ผู้ร่วมโครงการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและขยายโอกาสทางการตลาด: ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนจังหวัดนนทบุรี ปี 2558

•         ผู้ร่วมโครงการ นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปี 2557

•         ผู้ร่วมโครงการ พัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นาสตรีสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2557

•         ผู้ร่วมโครงการ  Universal Design for Packaging ปี 2557

•         ผู้ร่วมโครงการ บริการจัดการเกษตรเชิงธุรกิจ ปี 2557

•         ผู้ร่วมโครงการ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว โครงการศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ. ปี 2556

•         ผู้ร่วมโครงการ สนุกคิดการพิมพ์ดิจิทัล ปี 2556

•         ผู้ร่วมโครงการ เผยแพร่ความรู้บรรจุภัณฑ์อาหารแก่ชุมชนจังหวัดนนทบุรีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2556

วามสนใจ

o   Do It Yourself (DIY) 

o   Problem Solving 

o   Creative Thinking

o  Packaging Design

o  Product and Process Design

o   Eco Design

o   Universal Design

o   Design of Experiment

Logistic and Supply Chain System  

Design for Manufacturing and Assembly (DFM/DFA)

อื่นๆ

คำเทศนาและกฎแห่งธรรมชาติ

o จิตวิทยาการเข้าใจมนุษย์

การพัฒนาตนเอง

ผู้เข้าชม 158 คน UPDATE วันที่ 4/25/2019 10:13:26 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin