อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

 • วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก                                                                         ปีที่สำเร็จ 2557

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

       ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์

       มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                 

ปริญญาโท                                                                           ปีที่สำเร็จ 2551

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                      

ปริญญาตรี                                                                          ปีที่สำเร็จ 2547

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

 • ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

97301  วัสดุทางการพิมพ์

97318  การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี

 • ผลงานวิจัย
 • ชื่อโครงการวิจัย:: ออกแบบกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (New Packaging Design Methodology for Hard Disk Drive Industry Using Eco and Sustainable Design)

แหล่งทุน: ทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานภาพในการทำวิจัย: นักวิจัย

ระยะเวลาในการขอรับทุน: ปี 2551 – ปี 2554

 • ชื่อโครงการวิจัย: มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัย

แหล่งทุน: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถานภาพในการทำวิจัย: นักวิจัย

ระยะเวลาในการขอรับทุน: เดือน มีนาคม 2558 – มีนาคม 2559

 • การตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceedings)
  • Buddeejeen, J., Kengpol, A. “The Packaging Requirements of Eco Packaging at the Planning Design Phase: Empirical Study in Hard Disk Drive Industry.”  Seoul International Conference on Applied Science and Engineering (SICASE). 29-31 August, 2014, Seoul, Korea.
  • Buddeejeen, J. “The Sustainable Eco Packaging Design Approach and Process Evaluation in Hard Disk Drive Industry.”  The 1st Conference Thailand Printing Academic and Media Forum (TPAF2014). 27 August, 2014, Bangna, Bangkok.
  • Buddeejeen, J., Kengpol, A. “The Function Analysis Methodology for Environmentally Conscious Packaging Design.” 19th International Association of Packaging Research Institutes World conference on Packaging (IAPRI). 15-18 June, 2014, Melbourne, Australia.
  • Buddeejeen, J., Kengpol, A., Tuominen, M. “The Packaging Design Approach and Evaluation Process by Integrating ISO/TR 14062 in a Decision Support Methodology.”  International Journal of Applied Science and Technology (IJAST). Vol.7, No.2, April – June, 2014.
  • Buddeejeen, J., Kengpol, A., Tuominen, M. “The Design of an Emergency Logistics in Sustainable Eco Packaging at the Conceptual Design Phase: A Case Study in Hard Disk Drive Industry.”  21st the International Purchasing and Supply, Education and Research Association. 1-4 April 2012, Naples, Italy.
  • Buddeejeen, J., Kengpol, A., Tuominen, M. “Development of Sustainable Eco Packaging Methodology at the Conceptual Design Phase:A Case Study in Hard Disk Drive Industry.”  17th International Working Seminar on Production Economics. 20-24 February 2012, Innsbruck, Austria, 139-149.
  • Buddeejeen, J. and Kengpol, A. “A Systematic Packaging Design Approach to Eco Design for Hard Disk Drive Industry.”  4th International Conference on Data Storage Technology. 9-10 January 2012, Impact Maung Thong Thani, Bangkok, 98-99.
  • Buddeejeen, J. and Kengpol, A. “A Decision Support Methodology to Accommodate Eco Design and Sustainable Development in to Packaging Design Approach.” 21st International Conference on Production Research. 31 July– 4 August 2011. Stuttgart, Germany, 379-384.
  • Buddeejeen, J. and Kengpol, A. “A new methodology of material selection in thermoforming process: Applying the packaging eco design: A case study in plastic industry.” IE Network Conference. 21-22 October 2009, Khon Khan, Thailand, 365-370.
  • Sasananan, M. and Buddeejeen, J.  ”Application of Design for Assembly Techniques (DFA) to Improve the Design of Cosmetic Gift Set Package”. Veridian E-Journal. 1 No.1 (2008): 14-22.
  • Buddeejeen, J. and Santijitpakdee, J. “Improving the water absorption properties of composite packaging material”. Grant by Chiang Mai University. 2004.              
 • การแต่งเอกสารการสอน/ตำรา
  • จีรานุช บุดดีจีน (2558) เอกสารการสอนชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 12 หน้า 1- 83, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • จีรานุช บุดดีจีน (2558) เอกสารการสอนชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 13 หน้า 1- 104, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • จีรานุช บุดดีจีน (2558) แนวการศึกษาชุดวิชา 97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมหน่วยที่ 5 และ 6, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • จีรานุช บุดดีจีน (2558) แนวการศึกษาชุดวิชา 97701 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หน่วยที่ 2, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • จีรานุช บุดดีจีน (2557) เอกสารการสอนชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ หน่วยที่ 8 หน้า 1- 48, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • จีรานุช บุดดีจีน (2557) เอกสารการสอนชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์ หน่วยที่ 13 ตอนที่ 13.1 หน้า 5- 18, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • จีรานุช บุดดีจีน (2556) เอกสารการสอนชุดวิชา 97214  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์หน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.4, หน้า 110 – 122, นนทบุรี, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ความสนใจ

o    Packaging Design

o     ISO/TR 14062: 2002 Environmental aspects in product design and development (Eco Design)

         Quality Function Deployment (QFD)

         Design for Manufacturing and Assembly (DFM/DFA)

         Logistic Packaging and Supply Chain Management

 • อื่นๆ
ผู้เข้าชม 827 คน UPDATE วันที่ 3/7/2016 1:28:24 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin