รายละเอียดชุดวิชา 97701

  97701  (51112002)  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            6(12-2-2-2)       

                             Statistics and Research Methods in Industrial Technology

วัตถุประสงค์

                        1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับสถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                        2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์ในการวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                        3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผน การวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

คำอธิบายชุดวิชา

                        ความรู้ทางระเบียบวิธีวิจัย สถิติ สถิติวิเคราะห์พาราเมตริกและนัน-พาราเมตริก รูปแบบของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเตรียมเครื่องมือในการวิจัย การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การควบคุมความผิดพลาดของข้อมูล การเลือกสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างตารางจำลองวิเคราะห์ข้อมูล  กระบวนวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดทำโครงร่างการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย

 

   ผู้รับผิดชอบ รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว

ผู้เข้าชม 106 คน UPDATE วันที่ 7/29/2015 2:58:30 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin