กิจกรรม KM การจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ ปี 2562

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนำความรู้ PSF มาใช้ในปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์ของสาขาวิชาฯ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานองค์กรนวัตกรรมและการเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry 4.0
ผู้เข้าชม 149 คน UPDATE วันที่ 12/27/2019 4:22:45 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin