กิจกรรม KM การจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ ปี 2562

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนำความรู้ PSF มาใช้ในปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์ของสาขาวิชาฯ
ผู้เข้าชม 185 คน UPDATE วันที่ 9/20/2019 12:11:18 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin