ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

        Asst. Prof. Dr. Boonchai Waleetorncheepsawat 

1. วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิ

วิชาเอก

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ปริญญาตรี

วท.บ.

วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531

ปริญญาโท

M.S.

Graphic Art Systems

Rochester Institute of Technology, USA

2535

ปริญญาเอก

วท.ด.

เทคโนโลยีทางภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

อื่นๆ

 

 

 

 


2. ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

          97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

          97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

3. อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

4. ผลงานวิจัย

·    โครงการวิจัยเรื่อง “ขอบเขตคำเรียกสีเปรียบเทียบระหว่างสายตาคนหนุ่มสาวและสายตาผู้สูงอายุ”“ Color naming boundary comparison on young and elderly” ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย และ สุภาวดี ธีรธรรมากร (2559)

·       โครงการวิจัย มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ร่วมวิจัย (มีนาคม 2558 – มีนาคม 2559)

·       โครงการวิจัย: การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 3D Printing Technology” สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง   ชาติ (สวทช.) บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย (2558)

·       โครงการวิจัย: “การเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย (2548)

5. การตีพิมพ์เผยแพร่

·       Boonchai WALEETORNCHEEPSAWAT, Pontawee PUNGRASSAMEE, Tomoko OBAMA, Mitsuo IKEDA (2012) “Legibility of printed Thai characters under different illumination by means of Cataract Experiencing Goggles” Journal of the Color Science Association of Japan, Vol 36 May, 2012 pp. 216-217.

·       Boonchai WALEETORNCHEEPSAWAT, Pontawee PUNGRASSAMEE, Tomoko OBAMA, Mitsuo IKEDA (2012) “LEGIBILITY OF PRINTED THAI LETTERS COMPARISON ON SIMULATED CATARACT VISION AND REAL ELDERLY VISION” Proceeding of the Asian Color Association conference (ACA 2014), Taipei, Taiwan 4-7 September, 2014 pp. 152-155.

·       Boonchai WALEETORNCHEEPSAWAT “Legibility of printed Thai letters comparison on young and elderly” Proceeding of the AIC 2015 Conference, Tokyo, Japan 19-22 May, 2015, pp. 1186-1189.

6. การแต่งเอกสารการสอน ตำรา

·       บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2552) “การควบคุมคุณภาพวัสดุทางการพิมพ์” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) หน่วยที่ 11 หน้า 11-1 – 11-87 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

·       บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2552) “วัสดุทางการพิมพ์ในงานหลังพิมพ์ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) หน่วยที่ 15 หน้า 15-1 – 15-50 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

·       บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2549) “งานหลังพิมพ์ใน เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) น่วยที่ 11 หน้า 187 - 242 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

·       บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2549) “ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ระบบดิจิทัลใน เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) น่วยที่ 1 หน้า 1-1 – 1-46 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7. ความสนใจ

o   การถ่ายภาพ

o   จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง

8. อื่นๆ

ข้อมูลประกอบการสัมมนา Social Media for Quality of Life 

9. ที่ติดต่อ

          ที่ทำงาน: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 โทรศัพท์: 0-2504-8268

                      Email: Boonchai.wal@stou.ac.th

                      Homepage: www.wboonchai.wordpress.com

ผู้เข้าชม 982 คน UPDATE วันที่ 8/18/2018 8:45:59 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin