รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

 • วุฒิการศึกษา
2530   วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537   พบ.ม.(คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ชุดวิชาที่รับผิดชอบ
  • ปริญญาตรี

รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

96411

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

99201

วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99301

การบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

99409

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • ปริญญาโท

รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

99705

ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99707

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์

99797

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

99798

วิทยานิพนธ์

99799

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ผลงานวิจัย
1)      โครงการศึกษาข้อมูลส่งออกบรรจุภัณฑ์  ของกรมส่งเสริมการส่งออกปี 2546

  2)      โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม วิชาเอกเทคโนโลยีระบบสื่อสาร

           (2 ปีต่อเนื่อง) ปี 2545-47

  3)      โครงการพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปี 2549 

    4)      โครงการวิจัยการศึกษาคุณภาพของเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2556

 • การตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceedings)
1)      โครงการพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อการรณงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2552

 • การแต่งเอกสารการสอน/ตำรา
         ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2556)“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีในเอกสารการสอนชุดวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
    หน่วยที่ 1 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2557)“การจัดการหน่วยความจำและหน่วยความจำเสมือนในเอกสารการสอนชุดวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 

หน่วยที่ 12 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2557)“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในเอกสารการสอนชุดวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หน่วยที่ 1 นนทบุรี 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2557)“การสืบทอดคลาสและการพ้องรูปในเอกสารการสอนชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง หน่วยที่ 3 นนทบุรี 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2557)“การจัดการส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ หน่วยที่ 7 นนทบุรีโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (2557)“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในประมวลสาระการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ หน่วยที่ 1 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ความสนใจ
         ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อื่นๆ
                  email : nuttaporn.hen@stou.ac.th
ผู้เข้าชม 95 คน UPDATE วันที่ 3/10/2016 10:35:35 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin