แนวปฏิบัติและขั้นตอนดำเนินการทำวิทยานิพนธ์

99798 วิทยานิพนธ์

hot31.gif
ปฐมนิเทศชุดวิชา 99798

ประกาศข่าวกำหนดกิจกรรมสัมมนาเข้ม วพ 1-4 และ IS ประจำภาค 2/2561

แผนกิจกรรมการศึกษา 2/2561   ขอให้นักศึกษาเข้าระบบ Moodle ประจำชุดวิชาเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

การนำเสนอความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระตามวันสัมนาเข้มที่กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้เกรดความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระในแต่ละขั้น นักศึกษาทุกคนต้องเข้ามานำเสนอความก้าวหน้าฯ ที่มหาวิทยาลัยตามกำหนด โดยเตรียมผลการวิจัย และไฟล์นำเสนอ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อคณาจารย์และเพื่อนๆ ในหลักสูตร หลังจากนั้นจึงเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม

สัมมนาเข้ม วพ. 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มีค 62 (นศ.เตรียมหาหัวข้อ วพ มาล่วงหน้าโดยใช้เอกสาร บศ 001-002 และส่งเมลมาที่ khajitpan.mak@stou.ac.th ล่วงหน้า หรือให้อัพโหลดเข้าระบบ moodle ประจำชุดวิชา  และให้เตรียม ppt นำมาเสนอในวันสัมมนาเข้ม)
                              ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมย  62  (นศ. ที่หาหัวข้อและได้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วให้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการกับอาจารย์โดยตรงและ
                             
เอกสาร กบฑ 003 เอกสารประกอบการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (สรุปจากเอกสาร บศ 002 เหลือ 1 หน้า A4) มาให้เรียบร้อย

สัมนาเข้ม วพ. 2      วันที่  27 เมย 62  (นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยหน้าชั้นเรียนแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรและเพื่อนนักศึกษา)
สัมนาเข้มวพ. 3,4
   วันที่  
22 มิย 62   (นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยหน้าชั้นเรียนแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรและเพื่อนนักศึกษา) 
                              
+ อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin

สัมมนาเข้มการศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1  วันที่ 31 มีค 62 (นศ.เตรียมหาหัวข้อ IS มาล่วงหน้าโดยใช้เอกสาร บศ ข 001-002 และส่งเมลมาที่ Waranya.Poo@stou.ac.th ล่วงหน้า  และให้เตรียม ppt นำมาเสนอในวันสัมมนาเข้ม)  
                                                         
ครั้งที่ 2  วันที่  28 เมย  62  (วันดังกล่าวไม่มีการ อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin นศ สามารถเข้าอบรมรอบอื่นได้ค่ะ)
                                                         
นักศึกษาเก่าที่มีหัวข้อแล
้วให้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยหน้าชั้นเรียนแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรและเพื่อน
                                                          นักศึกษา


ขอให้นศ.ทุกคนที่ลงทะเบียน วพ  หรือ IS  หรือคนอื่นๆ ที่ต้องการจะปรึกษาอาจารย์นอกรอบโปรดติดต่อนัดช่วงวันเวลาที่สะดวกกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง  เพื่อรายงานความก้าวหน้าการทำงาน วพ/IS ด้วย
 


 • แผนการศึกษาวิทยานิพนธ์ในแต่ละระดับขั้น (ปรับปรุง เมษายน 2560)
 •  กบฑ 003 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ให้สรุปจากเอกสาร บศ 002 มา 1 หน้า A4 เท่านั้น)
 • ตัวอย่างเอกสารเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์    1   2

 • กรอบระยะเวลาการดำเนินการขอสำเร็จการศึกษา

 • ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการสอบวิทยานิพนธ์  (ปรับปรุง เมษายน 2560)
 • แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์/ IS  (ให้นศ.พิมพ์ข้อความมาให้เรียบร้อย ในเอกสาร บศ. 008-009 แล้วถือมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวันสอบด้วย)
 • กำหนดตารางสอบ วพ./ IS
 • คู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS

 • ขั้นตอนการดำเนินการรับรองเล่มวิทยานิพนธ์
 • ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS
 •  แบบฟอร์มการส่งตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / IS
 • ตรวจสอบสถานะการตรวจรูปแบบ ดพ/วพ./IS

 • การส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ฯ

 • ทุน/รางวัล ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/IS

 • รหัสชุดวิชาสอบประมวลความรู้
 • ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ทางด้านไอซีที
 •  

  ผู้เข้าชม 1012 คน UPDATE วันที่ 3/26/2019 10:55:49 AM

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin