ตำราหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

m_2296701.jpg

รายละเอียดเนื้อหา
  1. บทที่ 1 :วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)  
  2.  บทที่ 2 :แบบจำลองวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์  (Software Development Life Cycle Models)   
  3. บทที่ 3 :การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอาไจล์ (Agile Software Development)
  4. บทที่ 4 :วิศวกรรมความต้องการ (Requirements Engineering)   
  5. บทที่ 5 :ข้อกำหนดซอฟต์แวร์  (System Specification)   
  6. บทที่ 6 :การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)   
  7. บทที่ 7 :การดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Java (Java Software Implementation)   
  8. บทที่ 8 :การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)   
  9. บทที่ 9 :การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)   
  10. บทที่ 10 :การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software  Maintenance)
ผู้เข้าชม 169 คน UPDATE วันที่ 3/31/2018 10:35:53 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin