ภาพกิจกรรม INT ป. โท รุ่น 3

ภาพกิจกรรมวันปฐมนิเทศน์ รุ่น 3

INT ป.โท รุ่น 3 ภาพหมู่.jpg

ปฐม int รุ่น 3 ภาพ 1.jpg


ปฐม int รุ่น 3 ภาพ 6.jpg

ปฐม int รุ่น 3 ภาพ 8.jpg

ปฐม int รุ่น 3 ภาพ 2.jpg

ปฐม int รุ่น 3 ภาพ 4.jpg

Image_62b2277.jpg
รศ.ดร. สมบัติ ฑีฆทรัพย์ นักวิจัยนวัตกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ
ผู้เข้าชม 69 คน UPDATE วันที่ 11/20/2017 3:03:33 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin