ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารปัจจุบัน


Profile_Sitthichai.JPG
อ.ดร.สิทธิชัย  รัชยศโยธิน
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

A_Tassaneewan.JPG
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

      แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     

                A_Khajitphan.JPG                                              A_Sunee.JPG

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤติพลวิมาน                     รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

                  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

      แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                A_Tassaneewan.JPG                                            A_Boonchai.JPG

      รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
 1. รศ.สำรวย กมลายุตต์ (18 ส.ค.43 - 17 ส.ค.45)
 2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง (1 ก.ย.45 - 30 ก.ย.54)
 3. อ.ปิยพร นุรารักษ์ (1 ต.ค.54 - 9 ต.ค.56)
 4. รศ.สุณี  ภู่สีม่วง (รักษาการแทน) (10 ต.ค.56 - 19 พ.ย.56)
 5. รศ.สุณี ภู่สีม่วง (20 พ.ย.56 - 15 มี.ค.58)
 6. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน (16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60)
 7. รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ (15 มี.ค.60 - 15 ก.ย.60)
 8. รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว (16 ก.ย.60 - 30 ก.ย.62)
 9. อ.ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน (1 ต.ค.62 - ปัจจุบัน)
 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
 1. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ (1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50)
 2. รศ.วรัญญา  ปุณณวัฒน์ (1 ต.ค.50 - 30 ก.ย.51)
 3. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ (1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52)
 4. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ (1 ต.ค.52 - 30 ก.ย.55)
 5. อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56)
 6. ผศ.ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์ (4 ธ.ค.56 - 15 มี.ค.58)
 7. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ (16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60)
 8. อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร (15 มี.ค.60 - 15 ก.ย.60)
 9. รศ.สุณี ภู่สีม่วง (19 ต.ค.60 - 30 พ.ย.61)
 10. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน (1 ธ.ค.61 - 30 ก.ย.62)
 11.รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ (1 ต.ค. 62 - ปัจจุบัน)
 เลขานุการประจำสาขาวิชา
 1. รศ.ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ (1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50)
 2. รศ.สุภาวดี  ธีรธรรมากร (1 ต.ค.50 - 31 พ.ค.51)
 3. รศ.ดร.วิภา  เจริญภัณฑารักษ์ (1 มิ.ย.51 - 30 ก.ย.51)
 4. อ.ปิยพร นุรารักษ์ (1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52)
 5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (1 ต.ค.52 - 30 ก.ย.53)
 6. รศ.ศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ (1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54)
 7. อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค (1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55)
 8. อ.อิทธิเดช  มูลมั่งมี (1 ต.ค.55 - 9 ต.ค.56)
 9. อ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (4 ธ.ค.56 - 16 มิ.ย.57)
10. อ.ดร.จีรานุช  บุดดีจีน (1 ก.ค.57 - 15 มี.ค.58)
11. อ.ดร.จีรานุช  บุดดีจีน (19 ต.ค.60 - 30 ก.ย.62)
 รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
 1. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล (18 ต.ค.43 - 31 ม.ค.45)
 2. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ (1 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46)
 3. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล (1 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47)
 4. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ (1 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48)
 5. รศ.สำรวย กมลายุตต์ (1 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49)
 รองประธานฯ ฝ่ายวางแผน
 1. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร (1 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46)
 2. ผศ.สมลักษณ์ ละอองศรี (1 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47)
 3. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ (1 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48)
 4. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (1 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49)

 รองประธานฯ ฝ่ายบริหารและเลขานุการ
 1. อ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ (18 ส.ค.43 - 31 ม.ค.45)
 2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง (1 ก.พ.45 - 10 ต.ค.45)
 3. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (11 ต.ค.45 - 31 สค.46)
 4. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน (1 ก.ย.46 - 31 ส.ค.47)
 5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (1 ก.ย.47 - 31 ม.ค.48)
 6. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์ (1 ก.พ.48 - 6 ต.ค.48)
 7. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร (7 ต.ค.48 - 30 ก.ย.49)

 
ผู้เข้าชม 190 คน UPDATE วันที่ 10/16/2019 10:07:38 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin