ผู้บริหารสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารปัจจุบันรองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แจ่มมาก.jpg
อาจารย์ ดร.จีรานุช  บุดดีจีน
รองประธานกรรมการฯ และ
เลขานุการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
 1. รศ.สำรวย กมลายุตต์
 2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง
 3. อ.ปิยพร นุรารักษ์
 4. รศ.สุณี  ภู่สีม่วง (รักษาการแทน)
 5. รศ.สุณี ภู่สีม่วง
 6. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
 7. รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
 8. รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว

18 ส.ค.43 - 17 ส.ค.45
1 ก.ย.45 - 30 ก.ย.54
1 ต.ค.54 - 9 ต.ค.56
10 ต.ค.56 - 19 พ.ย.56
20 พ.ย.56 - 15 มี.ค.58
16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60
15 มี.ค.60 - 15 ก.ย.60
16 ก.ย.60 - ปัจจุบัน
 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
 1. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
 2. รศ.วรัญญา  ปุณณวัฒน์
 3. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
 4. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
 5. อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
 6. ผศ.ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์
 7. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
 8. อ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
9. รศ.สุณี ภู่สีม่วง
 10. อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน

1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50
1 ต.ค.50 - 30 ก.ย.51
1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52
1 ต.ค.52 - 30 ก.ย.55
1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
4 ธ.ค.56 - 15 มี.ค.58
16 มี.ค.58 - 14 มี.ค.60
15 มี.ค.60 - 15 ก.ย.60
19 ต.ค.60 - 30 พ.ย.61
1 ธ.ค.61 - ปัจจุบัน
 เลขานุการประจำสาขาวิชา
 1. รศ.ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ
 2. รศ.สุภาวดี  ธีรธรรมากร
 3. รศ.ดร.วิภา  เจริญภัณฑารักษ์
 4. อ.ปิยพร นุรารักษ์
 5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
 6. รศ.ศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ
 7. อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
 8. อ.อิทธิเดช  มูลมั่งมี
 9. อ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
10. อ.ดร.จีรานุช  บุดดีจีน
11. อ.ดร.จีรานุช  บุดดีจีน

1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50
1 ต.ค.50 - 31 พ.ค.51
1 มิ.ย.51 - 30 ก.ย.51
1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52
1 ต.ค.52 - 30 ก.ย.53
1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54
1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55
1 ต.ค.55 - 9 ต.ค.56
4 ธ.ค.56 - 16 มิ.ย.57
1 ก.ค.57 - 15 มี.ค.58
19 ต.ค.60 - ปัจจุบัน
 รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
 1. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล
 2. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ
 3. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล
 4. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
 5. รศ.สำรวย กมลายุตต์

18 ต.ค.43 - 31 ม.ค.45
1 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46
1 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47
1 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48
1 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49
 รองประธานฯ ฝ่ายวางแผน
 1. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
 2. ผศ.สมลักษณ์ ละอองศรี
 3. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ
 4. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

1 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46
1 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47
1 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48
1 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49

 รองประธานฯ ฝ่ายบริหารและเลขานุการ
 1. อ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ 
 2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง
 3. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
 4. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
 5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
 6. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
 7.  
รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร


18 ส.ค.43 - 31 ม.ค.45
1 ก.พ.45 - 10 ต.ค.45
11 ต.ค.45 - 31 สค.46
1 ก.ย.46 - 31 ส.ค.47
1 ก.ย.47 - 31 ม.ค.48
1 กพ.48 - 6 ต.ค.48
7 ต.ค.48 - 30 ก.ย.49
 
ผู้เข้าชม 4040 คน UPDATE วันที่ 1/11/2019 1:07:02 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin