รายละเอียดชุดวิชา 97705

97705 (51113006)  การออกแบบวัสดุใหม่และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม           6(12-2-2-2)

                           Neo-Material Design and Application in Industry

วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบวัสดุใหม่ในอุตสาหกรรม

                   2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้วัสดุใหม่ในอุตสาหกรรม

 

คำอธิบายชุดวิชา

          เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบวัสดุอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ วัสดุในอุตสาหกรรม ระบบและเทคโนโลยีการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม เทคนิคและนวัตกรรมในการวิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติวัสดุอุตสาหกรรม ระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตวัสดุอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัฏจักรชีวิตของวัสดุอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบวัสดุใหม่ กระบวนการผลิตวัสดุใหม่ ระบบการจัดการซากวัสดุอุตสาหกรรม บูรณาการการออกแบบและประยุกต์วัสดุอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

 

         ผู้รับผิดชอบ อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

ผู้เข้าชม 107 คน UPDATE วันที่ 7/29/2015 2:33:41 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin