การรับรองวุฒิการศึกษา

 หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
 การรับรองวุฒิการศึกษา
 การรับรองคุณวุฒิและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
สกอ.รับทราบการเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร), วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 วท.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
 การรับรองคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ผู้เข้าชม 516 คน UPDATE วันที่ 2/24/2018 8:27:34 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin