อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์           Dr. Weawboon Yamsaengsung
แขนงวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


การติดต่อ

อีเมล์ : weawboon@gmail.com

          กลุ่มวิจัย : www.kmutt.ac.th/p-prof

          โทรศัพท์  (081) 699 6775, (02) 504 8193


ความเชี่ยวชาญ

·       เทคโนโลยีวัสดุ

·       เทคโนโลยีการยาง เทคโนโลยีพลาสติก

·       เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

·       ฉลากสิ่งแวดล้อม คาร์บอนฟุตปรินท์

·       เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ 

 

ประวัติการศึกษา

ลำดับ

คุณวุฒิ

ปี พ.. ที่จบ

สถานศึกษา/ประเทศ

1       

Ph.D. in Environmental Technology 

2552

 

The Joint Graduated School of Energy and Environment/TH

2       

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเคมีประยุกต์)

2552

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)

2540

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประวัติงานสอนทางไกล

ระดับ

รายวิชาที่สอน

../สัปดาห์

เปิดสอนภาค/

ปีการศึกษา

บัณฑิตศึกษา

สถิติและระเบียบวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6

ต้น/2558

ปริญญาตรี

การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

6

ปลาย/2557

ปริญญาตรี

เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์  

6

ปลาย/2556

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  

6

ต้น/2556

ปริญญาตรี

วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  

6

ต้น/2556


ประวัติการผลิตสื่อการสอนทางไกล     

1)      แววบุญ แย้มแสงสังข์ (2557) “เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์  หน่วยที่ 15 นนทบุรี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2)      แววบุญ แย้มแสงสังข์  (2554)  การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม  ในชุดวิชาการศึกษาความเป็นได้และการวิเคราะห์แนวโน้มในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 11  นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3)      แววบุญ แย้มแสงสังข์  และ มาณพ ชิวธนาสุนทร (2554)  กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  ในชุดวิชาการศึกษาความเป็นได้และการวิเคราะห์แนวโน้มในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 13  นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4)      แววบุญ แย้มแสงสังข์  และ มาณพ ชิวธนาสุนทร (2554)  กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก  ในชุดวิชา การศึกษาความเป็นได้และการวิเคราะห์แนวโน้มในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 14  นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5)      แววบุญ แย้มแสงสังข์ และ มาณพ ชิวธนาสุนทร (2554)  กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร  ในชุดวิชา  การศึกษาความเป็นได้และการวิเคราะห์แนวโน้มในอุตสาหกรรม  หน่วยที่ 15  นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6)      แววบุญ แย้มแสงสังข์  (2555)  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ในชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยที่ 2  นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7)      แววบุญ แย้มแสงสังข์  (2555)  เคมีประยุกต์ทางวัสดุศาสตร์  ในชุดวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยที่ 4  นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8)      แววบุญ แย้มแสงสังข์ และ กรรณิการ์ ยิ้มนาค (2556)  พลาสติก  ในชุดวิชา  วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  หน่วยที่ 3  นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     9)      แววบุญ แย้มแสงสังข์ และคณะ (2556)  สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  ในชุดวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์  หน่วยที่ 15  นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10)  แววบุญ แย้มแสงสังข์  และ กรรณิการ์ ยิ้มนาค (2556)  บรรจุภัณฑ์พลาสติก  ในชุดวิชา  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 3  นนทบุรี  โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

1)      นางเสาวพงศ์ เจริญ ชื่อวิทยานิพนธ์ กรอบแนวคิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท

2)      นางสาวอริยา ศรีบุตร ชื่อวิทยานิพนธ์ การผสมสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ตรึงบนสารดูดซับแมกนีเซียมอลูมิโน  เมตาซิลิเกตในพอลิพรอ-พิลีนเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในงานบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาโท

3)      นายธนกฤต จันทร์หอม ชื่อวิทยานิพนธ์ อิทธิพลของสารซิงค์บอเรตที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและการหน่วงไฟของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพลาสติกกับผงขี้เลื่อยไม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาโท

งานวิจัย

1)      ชื่อโครงการวิจัย คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเอกสารการสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: กรณีศึกษาชุดวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ..2558  ถึง 7 กรกฎาคม พ..2559 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2)      ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการมลพิษทางเสียงในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (หัวหน้าโครงการ) แหล่งทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (อิงรูปแบบวิจัย) ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.. 2558 ถึง 8 กรกฎาคม พ.. 2559 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

3)      ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาวัสดุในงานสุขอนามัย การทนทานต่อการสึกหรอและการเสริมแรงเชิงกล(นักวิจัย)  แหล่งทุน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 2 ระยะเวลาดำเนินงาน 3  ปี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.. 2555 ถึง 29 สิงหาคม พ.. 2558 (โครงการเสร็จสมบูรณ์)

4)      ชื่อโครงการวิจัย สูตรและการผลิตหลังคาจากวัสดุประกอบยางธรรมชาติ    ผสมขี้เลื่อยไม้ (นักวิจัย) แหล่งทุน สกว.ฝ่าย5 (อุตสาหกรรม) ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ตั้งเต่วันที่ 1 เมษายน 2550 ถึง ตั้งเต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึง (โครงการเสร็จสมบูรณ์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ

1)      Srimalanon P, Yamsaengsung W, Kositchaiyong A, Wimolmala E, Khokhwan Israngkura N.A & Sombatsompop N (2016) Effects of UV-Accelerated Weathering and Natural Weathering Conditions on Anti-Fungal Efficacy of Wood/PVC Composites Doped with Propylene Glycol-Based HPQM, Express Polymer Letters Vol.10, No.4 pp. 289 –301 (JIF=2.761)

2)      Sributr A, Yamsaengsung W, Israngkura K, Wimolmala E, Kositchaiyong A & Sombatsompop N, (2015) Effects of solution and solid forms of 2-hydroxypropyl-3-piperazinyl-quinoline carboxylic acid methacrylate on antibacterial, physical and mechanical properties of polypropylene sheeting, Journal of Plastic Film and Sheeting Vol. 31, No.3 pp. 248-268 (JIF=1.500)      

3)      Yamsaengsung, W. & Sombatsompop, N. (2010) “Used of expanded-EPDM as protecting layer for moderation of photo-degradation in wood/NR composite for roofing applications”  J Appl Polym Sci, 117, 1: 335-342 (JIF = 1.768)

4)      Yamsaengsung, W. & Sombatsompop, N. (2009) “Interfacial adhesion and molecular diffusion in melt-lamination of wood sawdust/ebonite NR and EPDM” Polym Composites, 30, 3: 248-256 (JIF = 1.632)

5)      Yamsaengsung, W. & Sombatsompop, N. (2009) “Effect of chemical blowing agent on cell structure and mechanical properties of EPDM foam, and peel strength and thermal conductivity of wood/NR composite-EPDM foam laminates”  Composites Part B (Special Issue: Natural Fibers), 40, 7: 294-600 (JIF = 2.983)

6)      Yamsaengsung, W. & Sombatsompop, N. (2008) “Foam characteristics, peel strength and thermal conductivity for wood/NR and expanded EPDM laminates for roofing applications”J Macromol Sci Phys, 47, 5: 967-985

(JIF = 0.740)

การเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1)      Sributr A, Gitchaiwat A, Kositchaiyong A,Techangamvong A, Yamsaengsung W and Sombatsompop N Anti-bacterial Efficacies and Discolorations of Polypropylene doped with HPQM based Water Solution and Neusilin, The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS 2013), 14-17 July 2013, Bangkok Thailand, Advanced Materials Research, Vol. 747, pp. 501-504

2)      Yamsaengsung, W. et. al. (2013) “Anti-Bacterial Effcacies and Discolorations of PP Doped HPQM comparing between water solution and Neusilin base HPQM” Proceeding in International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMF2013), 15-17 July 2013 Bangkok, Thailand

3)      Yamsaengsung, W. & Sombatsompop, N. (2008) “Cellular morphology peel strength and thermal conductivity for wood/NR and expanded EPDM laminates for roofing applications, Advanced Materials Research” 47-50,: 181-184. Proceeding in International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS 2008), 28-31 July 2008, Hong Kong

 

การเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

1)      ภาณุพงศ์ ศรีมาลานนท์, แววบุญ แย้มแสงสังข์, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2558, อิทธิพลของสภาวะบ่มเร่งและสภาวะการใช้งานจริงที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงขี้เลื่อยไม้ที่ผสมสารยับยั้งจุลินทรีย์ชนิดเอชพีคิวเอ็ม ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 "...สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น" (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) 14-15 กันยายน 2558, โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่, หน้า 86-91.

2)      ธนกฤต จันทร์หอม, แววบุญ แย้มแสงสังข์ และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2558, อิทธิพลของสารซิงค์บอเรตที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพลาสติกกับผงขี้เลื่อยไม้ ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 "...สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น"(The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) 14-15 กันยายน 2558, โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่, หน้า 80-85.

 

 งานบริการทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย

ลำดับที่

งานบริการทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย

1.

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ. วิจัย ประจำปี 2558”

วันที่ 7 เมษายน พ.. 2558

2.

กรรมการและวิทยากรโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พิมพ์ปันสุข เพื่อหนูยิ้มประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558

3.

คณะทำงาน STOU Open House ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม พ.. 2557

4.

กรรมการและวิทยากรโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อาชีพการพิมพ์ ผู้หญิงก็ทำได้ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558

5.

วิพากษ์กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา เทคนิคหลังพิมพ์ ภายใต้งานวิจัย เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาเทคนิคหลังพิมพ์วันที่ 11 ตุลาคม พ.. 2557

6.

ผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวด โครงการ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556

วันที่ 16 สิงหาคม พ.. 2556

7.

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ บรรณาธิการบทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กรรมการประเมินประจำห้องเสนอผลงานในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.. 2557

8.

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ บรรณาธิการบทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กรรมการประเมินประจำห้องเสนอผลงานในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน พ.. 2556

9.

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ บรรณาธิการบทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรรมการประเมินประจำห้องเสนอผลงานในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน พ.. 2555

10.

หัวหน้าโครงการบริการวิชาการสู่สังคม โครงการ มสธ.รักษ์โลก ปีการศึกษา 2555

 

งานบริการทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

ลำดับที่

งานบริการทางวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย

1.

วิทยากรบรรยายเรื่อง นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แก่ตัวแทนเกษตรกรทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม พ.. 2558

2.

วิทยากรบรรยายเรื่อง แอพพลิเคชันบนมือถือแก่กลุ่มสตรีจังหวัดนนทบุรี ในหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสตรีสู่การเป็นประชาคมอาเชียน ณ หอประชุมชั้น ๙ เทศบาลนครปากเกร็ด วันที่ 19 พฤษภาคม พ.. 2558

3.

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ชุดวิชา MTT 692 Special Topic: Wood Polymer Composites for Specific Applications ให้แก่สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.. 2558

4.

คณะทำงานระบบย่อยด้านระบบการกระจายสินค้า โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ ตุลาคม พ.. 2556 - ตุลาคม พ..2559

5.

วิทยากรบรรยายเรื่อง การเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แก่ตัวแทนเกษตรกรทั่วประเทศ โครงการอบรมบริหารจัดการเชิงธุรกิจเกษตร ณ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

6.

กรรมการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ลงนามความร่วมมือวันที่ 9 ตุลาคม พ.. 2557

7.

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Conference of Thailand Print and Media Academic Forum: TPAF 2014 วันที่ 27 กันยายน พ.. 2557

8.

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการประจำปี แก่กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (.. 2555-2558) 

9.

คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี เรื่อง อิทธิพลของสารซิงค์บอเรตที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและการหน่วงไฟของวัสดุเชิงประกอบระหว่างพลาสติกกับผงขี้เลื่อยไม้ วันที่ 3  เมษายน .. 2557

10.

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี เรื่องการผสมสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ตรึงบนสารดูดซับแมกนีเซียมอลูมิโน  เมตาซิลิเกตในพอลิพรอพิลีนเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในงานบรรจุภัณฑ์ วันที่ 16 พฤษภาคม .. 2557

11.

 

 

คณะกรรมการจัดการการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures  (MFMS 2013) ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม พ.. 2556

 

งานบริหารและบริการวิชาการลักษณะอื่น

ลำดับที่

งานบริหารและบริการวิชาการลักษณะอื่น

1.

ผู้ดำเนินรายการสุขกับธรรมะ ทางช่อง STOU Channel จำนวน 15 รายการ

2.

ผู้ดำเนินรายการบ้านวิทย์ วิทย์ ทางช่อง STOU Channel จำนวน 10 รายการ

 

ผู้เข้าชม 123 คน UPDATE วันที่ 3/11/2016 3:27:55 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin