ระดับปริญญาโท

ข้อมูลการเรียนการสอน ปริญญาโท: 
- หน้าเว็บ e-learning ของ มสธ. http://moodle.stou.ac.th


 

- แนะนำหลักสูตร (youtube)
ผู้เข้าชม 477 คน UPDATE วันที่ 9/24/2017 10:28:58 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin