ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

    Assistant Professor KODCHAKORN NA NAKORNPHANOM

  • วุฒิการศึกษา

คุณวุฒิ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปี พ..ที่จบ

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

(Computational Science)     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

(คณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2541

  • ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

96101

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

96102

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96304

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

96401

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

96405

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

96408

การจัดการระบบฐานข้อมูล

96412

การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

96413

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

97210

คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

99201

วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99301

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

99311

ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

99312

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99313

การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

99314

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

99315

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

99402

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

99412

หลักการและการบริหารเครือข่าย

99414

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

99415

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

  • อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ผลงานวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ (96413) ปี 2554
  • การตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceedings)
·       K. Na Nakornphanom, C. Lursinsap, J. Asavanant, and F. C. Lin, ``Prediction and Animation of Dynamical Behavior of Color Diffusion in Water Using 2-D Tightly Coupled Neural Cellular Network'', Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics , The Hague, Netherlands, October 10-13, 2004.

 ·       K. Na Nakornphanom, C. Lursinsap, J. Asavanant, and F. C. Lin, ``Prediction and Animation of Dynamical Behavior of Color Diffusion in Water With Blocking Object Using 2-D Tightly Coupled Neural Cellular Network", Proceedings of the 8th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering , Suaranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, July 21-23, 2004

·       Suratanee, K. Na Nakornphanom, K. Plaimas, and C. Lursinsap, ``Partitioning and Predicting Dynamical Behavior of Color Diffusion", International Conference on High Performance Scientific Computing (HPSC2006), Hanoi, Vietnam, March 6-10, 2006.

·       K. Na Nakornphanom, Frank C. Lin and C. Lursinsap, ``Tsunami Detection and Early Warning by TIR Remote Sensing", The Third Shanghai International Symposium on Nonlinear Science and Applications, Shanghai, China, June 6-10, 2007.

·       K. Na Nakornphanom, Frank C. Lin and C. Lursinsap, ``Tsunami Detection and Early Warning by TIR Remote Sensing", The Third Shanghai International Symposium on Nonlinear Science and Applications, Shanghai, China, June 6-10, 2007.

·       K. Na Nakornphanom, Frank C. Lin and C. Lursinsap, ``A New Paradigm for Detecting Tsunami by Remote Sensing", International Journal of Geoinformatics  Vol. 6, No. 1, March, 2010

·        “Analysis of Variable Step-size Order Statistic LMS-based Algorithms with a Data-reuse Factor”, Engineering Transactions, Vol. 16, No. 1(34), page 10-16, January-June, 2013

·       “An Adaptive inverse-QR Recursive Levenberg-Marquardt Algorithm”, 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013), Kho Saumui, Suratthani, Thailand,  page 72-81, September, 2013

·       การศึกษาคุณภาพของกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, STOU e-jodil   January-July, 2013

·       User Modeling on Social Media for Art Museums and Galleries, K. Sookhanphibarn, U. Chatuporn, K. Na Nakornphanom, HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, 2-7 August 2015

Kingkarn Sookhanaphibarn,Utaiwan Chatuporn and Kodchakorn Na Nakornphanom “User Modeling on Social Media for Art Museums and Galleries” HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, 2-7 August 2015

• Kodchakorn Na Nakornphanom and Suchada Sitjongsataporn, “Analysis of Variable Step-size Order Statistic LMS-based Algorithms with a Data-reuse Factor”วารสารทางวิชาการ Engineering Transactions, Vol. 16, No. 1(34), หน้า 10-16, มกราคม-มิถุนายน, 2556

•Kodchakorn Na Nakornphanom and Suchada Sitjongsataporn,   “An Adaptive inverse-QR Recursive Levenberg-Marquardt Algorithm” 13th International Symposium on Communications and Information Technologies, September 4-6 Samui Island, Thailand, 2014


  • การแต่งเอกสารการสอน/ตำรา
  • ความสนใจ
ผู้เข้าชม 144 คน UPDATE วันที่ 10/26/2019 3:11:29 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin