อ.ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ

             Dr. THANAKRIT CHOTIBHAWARIS

 

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก        Ph.D. (Nanoscience and Technology), Chulalongkorn University

ปริญญาโท         วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี         วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประเภท ภาคี สมาชิกหมายเลข หมายเลข ภอ. 14916

 

ประกาศนียบัตร

- ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

- Steam fundamentals and distribution, Efficient use of stream traps, Pressure and temperature controls, Condensate and flash steam recovery (บริษัท Spirax Sarco จำกัด)

- การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

- ISO 14001 Intro & Implementation and Documentation (บริษัท Robere & Association จำกัด)

- ISO 14001 Implementation (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

- แนวทางการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและความร้อน (บริษัท ศาลาเทค รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด)

- Heat Exchanger, Pumping Trap & Condensate Drainage in Heat Exchanger (บริษัท Spirax Sarco จำกัด)

- Pipe Sizing in Steam & Condensate System (บริษัท Spirax Sarco จำกัด)

- Steam Quality (บริษัท Spirax Sarco และ บริษัท Watergy KB System จำกัด)

- หลักของการเป็นหัวหน้างาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

- ISO 14001 Internal Audit (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

- การช่วยชีวิตในที่อับทึบ (บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด)

- Basic QC Circle (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (บริษัท ไอบีเอ็ม สตอเรจ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

- การออกแบบระบบกำจัดฝุ่นและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))

- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมและการศึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))

- TPM สำหรับหัวหน้างาน (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))

- เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย)

- เทคโนโลยีห้องสะอาด (Cleanroom Technology) (สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย)

- Basic QC Circle : กลุ่มปรับปรุงคุณภาพ (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))

- Process Instrument : Measurement Part I (สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น))

- การใช้งานและการบำรุงรักษาระบบเครื่องกลในอาคารศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนต์ (สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย)

- EQ. ส่งเสริมคุณค่าและประสิทธิภาพในงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

- เทคนิคการตั้งคำถามในการวัดผลการเรียนรู้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

- การใช้งานโปรแกรม Rapidform XO (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

- ผู้บังคับบัญชากับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

- จรรยาบรรณนักวิชาการเกี่ยวกับงานเขียน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

- E-learning สำหรับคณาจารย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

- การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

- การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมจำลองสถานการณ์ Arena Simulation (บริษัท เอ็ม โฟกัส จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)

- นักวินิฉัยอุตสาหกรรม (Shindan) (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

 

ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม (กรรมการปรับปรุงชุดวิชา)

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในทางการผลิตในอุตสาหกรรม (กรรมการปรับปรุงชุดวิชา)

97433 การศึกษาความเป็นไปได้และการจัดการโครงการ (กรรมการปรับปรุงชุดวิชา)

97219 วัสดุอุตสาหกรรมและกรรมวิธีการผลิต (ประธานกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา)

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)


งานบริการวิชาการ

2556     ที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

2559     ที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SMEs โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

2560     ที่ปรึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรม โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

 

การตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceedings)

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)

1. T. Chotibhawaris, T. Laungwaranant and S. Charoenvilaisiri, “The Study of Oil Impregnation Effects on Powder Metallurgy Tin Bronze Wear Behavior by Pin-On-Disk Method”, 2TMATC (Oct.16-17, 2008), Bangkok, Thailand

2. ธนกฤต โชติภาวริศ, “การลดของเสียในกระบวนการประกอบลูกกลิ้งสำหรับสายพานลำเลียง”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.. 2560 (12-15 กรกฎาคม 2560), เชียงใหม่, ประเทศไทย

3. ธนกฤต โชติภาวริศ, “การปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์: กรณีศึกษา การผลิตชิ้นส่วน STAY AIR/C”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.. 2559 (7-8 กรกฎาคม 2559), ขอนแก่น, ประเทศไทย

4. ธนกฤต โชติภาวริศ, “การปรับปรุงผังการผลิตรองเท้าเซฟตี้”, การประชุมเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 15 (7-8 กรกฎาคม 2558), เชียงราย, ประเทศไทย


บทความงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)

1. T. Chotibhawaris, T. Laungwaranant and S. Charoenvilaisiri, “The Study of Powder Metallurgy Tin Bronze Wear Behavior by Pin-On-Disk Method”, Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol. 18 No. 2, 2008, pp. 17-22

2. T. Chotibhawaris, T. Luangvaranunt, P. Jantaratana and Y. Boonyongmaneerat, “Influence of the Electrodeposited Co-Fe Alloys’ Characteristics on Their Magnetic Properties”, Advanced Materials Research, Vols. 1025-1026, 2014, pp.709-716

3. T. Chotibhawaris, T. Luangvaranunt, P. Jantaratana and Y. Boonyongmaneerat, “Effects of thermal annealing on microstructure and magnetic properties of electrodeposited Co-Fe alloys”, Intermetallics, Vol. 932018, pp. 323-328


การแต่งเอกสารการสอน/ตำรา

1.   ธนกฤต โชติภาวริศ, เอกสารการสอนชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม, หน่วยที่ 15 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 1/2561

 

ความสนใจ

- กรรมวิธีการผลิต ได้แก่ กรรมวิธีโลหะผง การเคลือบผิวโลหะ การชุบไฟฟ้าเคมี กรรมวิธีทางความร้อน

- ความเสียดทานและการสึกหรอ

- การจัดการบำรุงรักษา

- สถิติประยุกต์ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การควบคุมกระบวนการ เทคนิคการพยากรณ์

- วัสดุแม่เหล็กและการประยุกต์ใช้งาน

 

ประสบการณ์ทำงาน

2561-ปัจจุบัน      อาจารย์ประจำ แขนงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช

2547-2561         อาจารย์ประจำ   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2544-2546         วิศวกรโรงงาน      บริษัท Hitachi Global Storage Technologies (Thailand) Co., Ltd. (ชื่อเดิม บริษัท IBM Storage Products (Thailand) Co., Ltd.)

2541-2544         วิศวกรซ่อมบำรุงและหัวหน้าแผนกไอน้ำ-น้ำ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ผู้เข้าชม 126 คน UPDATE วันที่ 4/17/2019 3:35:37 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin