นโบบายการประกันคุณภาพการศึกษา

            เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสังคม รวมทั้งสามารถสร้างความเป็นเลิศในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ตามความพร้อมและความชำนาญของสาขาวิชา ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานที่สามารถแข่งขันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่ดีให้คงอยู่ตลอดไป สาขาวิชาจึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการดังนี้

1. พัฒนาให้มีระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา โดยยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และเน้นองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

2. จัดเตรียมความพร้อมต่อการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอก

3. จัดเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาต่อสังคมภายนอก ให้ได้รับทราบถึงมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชา ตลอดจนเป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาในการเลือกเข้าศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ 

pink-flower-for-animation-291x300.png
ผู้เข้าชม 123 คน UPDATE วันที่ 8/25/2015 9:27:28 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin