สถิติผู้สมัครและผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวท.บ.
เทคโนโลยีการพิมพ์
ทล.บ.
เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ
วท.บ.
เทคโนโลยี
การผลิตอุตสาหกรรม
วท.บ.
เทคโนโลยี-
สารสนเทศและการสื่อสาร
ยอดรวม
ปีการศึกษาผู้สมัครผู้สำเร็จผู้สมัครผู้สำเร็จผู้สมัครผู้สำเร็จผู้สมัครผู้สำเร็จผู้สมัครผู้สำเร็จ
2538477-------477-
2539548-------548-
25405316------5316
254148111------48111
2542325241,256-----1,58124
2543335191,39416----1,72935
 ภาคต้นภาคปลาย ภาคต้นภาคปลาย ภาคต้นภาคปลาย ภาคต้นภาคปลาย   
254439665361,358276135------2,095171
25452425919811254240------1,366259
25462464924693290262------1,278286
25471935932594257284------1,103316
25482386131720293293------1,312324
25491976436730276247------1,267283
25502035624643271257------1,173281
25512156424716263211------1,258235
255216070*775335*633325----2,298294
2553213-33--237680NA-1,220NA-2,113270
2554--NA--NA996290-1,898597-2,894+887NA
2555--NA--NA941NANA1,412NA-2,353+NA-
2556--+3*--+16*NANA+39*NANA+35*139+93*234*
รวม5,33428612,2051,945-NANA
26,744*2,231
   * ยังไม่รวมสอบซ่อมภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)วท.ม.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)ยอดรวม
ปีการศึกษาผู้สมัครผู้สำเร็จผู้สมัครผู้สำเร็จผู้สมัครผู้สำเร็จ
255485---85-
255575---75-
2556855--855
2557
--- -
รวม2455--2455


หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม 149 คน UPDATE วันที่ 8/31/2015 6:04:19 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin