เอกสารความรู้ที่ได้รับจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากงานวิจัย
 • โครงการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและสมบัติเชิงกลของวัสดุพอลิโพรพิลีนที่ผสมสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ชนิด HPQM
 • โดย 
  น.ส.อริยา ศรีบุตร
  อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
  ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
 • โครงการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาระบบกระดานสนทนาให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาทางไกล
 • โดย 
  อ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

  ผู้เข้าชม 127 คน UPDATE วันที่ 8/10/2015 2:23:28 PM

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin