มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร

กรรมการ

4

 อาจารย์ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

กรรมการ

5

 อาจารย์ วิเทียน นิลดำ

กรรมการ

6

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขานุการ

7

 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

ประธานกรรมการ

16 ก.ย.60 - ปัจจุบัน

2

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

กรรมการ

18 ส.ค.59 - 17 ส.ค.63

3

 รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

กรรมการ

19 ก.พ.61 - 18 ก.พ.65

4

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

กรรมการ

ก.พ.59 - 2 ก.พ.63

5

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร  ณ นครพนม

กรรมการ

ต.ค.59 - 30 ก.ย.63

6

 อาจารย์อิทธิเดช  มูลมั่งมี

กรรมการ

14 ธ.ค.60 - 13 ธ.ค.64


 -

กรรมการ

-

7

 อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน

กรรมการและเลขานุการ

 19 ต.ค.60 - ปัจจุบัน

8

 นางรุจาภา รวยนิรันดร

ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เริ่มตั้งแต่

1

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

16 มี.ค.60 

2

 ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน)

กรรมการ

23 ธ.ค.58

3

 ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 (รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง)

กรรมการ

23 ธ.ค.58

4

 ผู้แทนกรรมการประจำสาขาวิชา
 (รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์)

กรรมการ

17 ม.ค. 61

5

 ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 (
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด)

กรรมการ

23 ธ.ค.58

6

 ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
 
(อาจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร) *

กรรมการและเลขานุการ

7 ก.พ. 61*

7

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา (นางสาวจิตตินันท์ สวดมาลัย)

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

* ได้รับเลือกในที่ประชุมคณาจารย์ 7 กพ.  61

 

ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสภาวิชาการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วาระการดำรงตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

18 ส.ค.43 ถึง 7 ก.พ.45 

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล

ก.พ.45 ถึง 17 ส.ค.45 

3

 รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์

ก.ย.45 ถึง 1 ก.ย.47 

4

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ก.ย.47 ถึง 1 ก.ย.49
ก.ย.49 ถึง 1 ก.ย.51
ก.ย.51 ถึง 1 ก.ย.53

5

 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์

ก.ย.53 ถึง 30 ก.ย.54 

6

 รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง

ต.ค.54 ถึง 1 ก.ย.55
ก.ย.55 ถึง 19 พ.ย.56

7

 อาจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน

20 พ.ย.56 ถึง 31 ส.ค.57

8

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ก.ย.57 ถึง 15 มี.ค.58

9

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี  ธีรธรรมากร

16 มี.ค.58 ถึง 31 ส.ค.59

10

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

1 ก.ย.59 ถึง 4 ต.ค.60

11

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

5 ต.ค.60 ถึง 24 ต.ค.60

12

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน

1 พ.ย.60 ถึง 31 ส.ค.61


 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

กรรมการ

4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

กรรมการ

5

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

กรรมการ

6

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

กรรมการ

7

 อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์*

กรรมการ

8

 อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี

กรรมการ

9

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์)

กรรมการ

10

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 (ดร.มนู อรดีดลเชษฐ)

กรรมการ

11

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
 (รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร)

กรรมการ

12

 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อาจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร)

กรรมการและเลขานุการ

13

 นางสมนึก สงวนตระกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 904/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 1465/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป(*เปลี่ยนแปลง)

 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

กรรมการ

4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

กรรมการ

5

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

กรรมการ

6

 อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

กรรมการ

7

 อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร*

กรรมการ

8

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

กรรมการและเลขานุการ

9

 นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 4108/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 1471/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์**

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

กรรมการ

4

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

กรรมการ

5

 รองศาสตาราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

กรรมการ

6

 อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

กรรมการ

7

 อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร*

กรรมการ

8

 อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี**

กรรมการ

9

 รองศาสตราจารย์ ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม**

กรรมการ

10

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

กรรมการ

11

 อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี**

กรรมการและเลขานุการ

12

 นางรุจาภา รวยนิรันดร

ผู้ช่วยเลขานุการ 

คำสั่งที่ 4352/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 1073/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่  615/2560  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป (**เพิ่มเติม)

คำสั่งที่                 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (**เปลี่ยนแปลง)

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ**

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์**

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา

กรรมการ

4

 รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์

กรรมการ

5

 รองศาสตราจารย์ ดร. วิภา เจริญภัณฑารักษ์**

กรรมการ

6

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

กรรมการ

7

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด*/**

กรรมการและเลขานุการ

8

 นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 3760/2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2557

คำสั่งที่ 4109/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 (*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 960/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2560 (**เปลี่ยนแปลง)


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน

กรรมการ

3

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

กรรมการ

4

 อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

กรรมการ

5

 อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์

กรรมการ

6

 อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

กรรมการ

7

 อาจารย์ ดร. พิมผกา ประเสริฐศิลป์

กรรมการและเลขานุการ

8

 นางสมนึก สงวนตระกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

 คำสั่งที่ 4033/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

 

คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

ผู้ทำงาน

2

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

ผู้ทำงาน

3

 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์

ผู้ทำงาน

4

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ผู้ทำงาน

5

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ผู้ทำงาน

6

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

ผู้ทำงาน

7

 อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

ผู้ทำงาน

8

 อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์

ผู้ทำงาน

 9 

 อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

ผู้ทำงาน 

คำสั่งที่ 14/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป


คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

2

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองประธาน

3

ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

กรรมการ

4

ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง*
2) อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

กรรมการ

5

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์)

กรรมการ

6

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการและเลขานุการ

7

หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท์)

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 17/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่  7/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  (*เปลี่ยนแปลง)

 
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

2

 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองประธานกรรมการ

3

 ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด
2) อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์

กรรมการ

4

 ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1) รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว*
 2) อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี

กรรมการ

5

 ผู้ที่สาขาวิชามอบหมาย : อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

กรรมการ

6

 รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

กรรมการและเลขานุการ

7

 เจ้าหน้าที่งานหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชา
 นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 18/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 3/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (*เปลี่ยนแปลง)

 

คณะทำงานด้านแผนงานและโครงการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา

2

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้าคณะทำงาน

3

ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์สุภาวดี  ธีรธรรมากร
อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี

ผู้ทำงาน

4

ผู้แทนคณาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

ผู้ทำงาน

5

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ทำงาน

6

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขานุการ

7

นางสาวจิตตินันท์  สวดมาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 14/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
คำสั่งที่ 12/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป (*เปลี่ยนแปลง)

 

คณะทำงานด้านวิจัยและงานบริการวิชาการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤติพลวิมาน*

หัวหน้าคณะทำงาน

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์

ผู้ทำงาน

3

 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์**

ผู้ทำงาน

4

 รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว***

ผู้ทำงาน

5

 รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน****

ผู้ทำงาน

5

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

 ผู้ทำงาน 

 6 

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

ผู้ทำงาน

7

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

ผู้ทำงาน

8

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ผู้ทำงาน

9

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด

ผู้ทำงาน

10

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม*

ผู้ทำงาน

11

 อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

 ผู่้ทำงาน 

12

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

ผู้ทำงาน

13

 อาจารย์ ดร. พิมผกา ประเสริฐศิลป์

ผู้ทำงาน

14

 อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร*

ผู้ทำงาน

 15 

 อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ **

ผู้ทำงาน

 16 

 อาจารย์สิทธิชัย รัชยศโยธิน *****

ผู้ทำงาน

17

 นางรุจาภา รวยนิรันดร

 เลขานุการ

คำสั่งที่ 13/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 2/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 1/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป (**เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 6/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (***เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 11/2556 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป (****เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 1/2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป (*****เพิ่มเติม)


คณะทำงานด้านสารสนเทศ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

ที่ปรึกษา

2

อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

หัวหน้าคณะทำงาน

3

รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

ผู้ทำงาน

4

รองศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน

ผู้ทำงาน

5

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ผู้ทำงาน

6

รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

ผู้ทำงาน

7

รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

ผู้ทำงาน

8

รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

ผู้ทำงาน

9

รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์

ผู้ทำงาน

10

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์

ผู้ทำงาน

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

ผู้ทำงาน

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ผู้ทำงาน

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

ผู้ทำงาน

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

ผู้ทำงาน

15

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน

ผู้ทำงาน

16

อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

ผู้ทำงาน

17

อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์

ผู้ทำงาน

18

อาจารย์ปิยพร  นุรารักษ์

ผู้ทำงาน

19

อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี

ผู้ทำงาน

20

อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

ผู้ทำงาน

21

อาจารย์สิทธิชัย รัชยศโยธิน*

ผู้ทำงาน

22

นางสมนึก สงวนตระกูล

เลขานุการ

คำสั่งที่ 25/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 2/2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)

ผู้เข้าชม 2325 คน UPDATE วันที่ 3/23/2018 10:49:20 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin