มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร

กรรมการ

4

 อาจารย์ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

กรรมการ

5

 อาจารย์ วิเทียน นิลดำ

กรรมการ

6

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขานุการ

7

 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์

ประธานกรรมการ

15 มี.ค.60 - ปัจจุบัน

2

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

กรรมการ

18 ส.ค.59 - 17 ส.ค.63

3

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร  ณ นครพนม

กรรมการ

ต.ค.59 - 30 ก.ย.63

4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์

กรรมการ

19 ก.พ.57 - 18 ก.พ.61

5

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน

กรรมการ

19 ก.พ.57 - 18 ก.พ.61

6

 อาจารย์ภูมิ  เจือศิริภักดี

กรรมการ

19 ก.พ.57 - 18 ก.พ.61

7

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

กรรมการ

ก.พ.59 - 2 ก.พ.63

8

   -

เลขานุการ

 

9

 นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท์ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 

 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เริ่มตั้งแต่

1

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

16 มี.ค.60 

2

 ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน)

กรรมการ

23 ธ.ค.58

3

 ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 (รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง)

กรรมการ

23 ธ.ค.58

4

 ผู้แทนกรรมการประจำสาขาวิชา
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์)

กรรมการ

23 ธ.ค.58

5

 ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 (
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด)

กรรมการ

23 ธ.ค.58

6

 ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
 
(อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์)

กรรมการและเลขานุการ

23 ธ.ค.58

7

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา (นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล)

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

 

ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสภาวิชาการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วาระการดำรงตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

18 ส.ค.43 ถึง 7 ก.พ.45 

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล

ก.พ.45 ถึง 17 ส.ค.45 

3

 รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์

ก.ย.45 ถึง 1 ก.ย.47 

4

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ก.ย.47 ถึง 1 ก.ย.49
ก.ย.49 ถึง 1 ก.ย.51
ก.ย.51 ถึง 1 ก.ย.53

5

 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์

ก.ย.53 ถึง 30 ก.ย.54 

6

 รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง

ต.ค.54 ถึง 1 ก.ย.55
ก.ย.55 ถึง 19 พ.ย.56

7

 อาจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน

20 พ.ย.56 ถึง 31 ส.ค.57

8

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ก.ย.57 ถึง 15 มี.ค.58

9

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี  ธีรธรรมากร

16 มี.ค.58 ถึง 31 ส.ค.59

10

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

1 ก.ย.59 ถึง 31 ส.ค.61

 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

กรรมการ

4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

กรรมการ

5

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

กรรมการ

6

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

กรรมการ

7

 อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์*

กรรมการ

8

 อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี

กรรมการ

9

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์)

กรรมการ

10

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 (ดร.มนู อรดีดลเชษฐ)

กรรมการ

11

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
 (รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร)

กรรมการ

12

 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อาจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร)

กรรมการและเลขานุการ

13

 นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท์

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 904/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 1465/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป(*เปลี่ยนแปลง)

 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

กรรมการ

4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

กรรมการ

5

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

กรรมการ

6

 อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

กรรมการ

7

 อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร*

กรรมการ

8

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

กรรมการและเลขานุการ

9

 นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 4108/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 1471/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์**

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

กรรมการ

4

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

กรรมการ

5

 รองศาสตาราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

กรรมการ

6

 อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

กรรมการ

7

 อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร*

กรรมการ

8

 อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี**

กรรมการ

9

 รองศาสตราจารย์ ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม**

กรรมการ

10

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

กรรมการ

11

 อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี**

กรรมการและเลขานุการ

12

 นางรุจาภา รวยนิรันดร

ผู้ช่วยเลขานุการ 

คำสั่งที่ 4352/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 1073/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่  615/2560  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป (**เพิ่มเติม)

คำสั่งที่                 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (**เปลี่ยนแปลง)

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ**

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์**

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา

กรรมการ

4

 รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์

กรรมการ

5

 รองศาสตราจารย์ ดร. วิภา เจริญภัณฑารักษ์**

กรรมการ

6

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

กรรมการ

7

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด*/**

กรรมการและเลขานุการ

8

 นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 3760/2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2557

คำสั่งที่ 4109/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 (*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 960/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2560 (**เปลี่ยนแปลง)


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน

กรรมการ

3

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

กรรมการ

4

 อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

กรรมการ

5

 อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์

กรรมการ

6

 อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

กรรมการ

7

 อาจารย์ ดร. พิมผกา ประเสริฐศิลป์

กรรมการและเลขานุการ

8

 นางสมนึก สงวนตระกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

 คำสั่งที่ 4033/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

 

คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

ผู้ทำงาน

2

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

ผู้ทำงาน

3

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ผู้ทำงาน

4

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

ผู้ทำงาน

5

 อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

ผู้ทำงาน

6

 อาจารย์ ดร. พิมผกา ประเสริฐศิลป์

ผู้ทำงาน

7

 อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์

ผู้ทำงาน

8

 อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี

ผู้ทำงาน

 

 

 

คำสั่งที่ 14/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป


คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

2

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองประธาน

3

ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

กรรมการ

4

ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง*
2) อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

กรรมการ

5

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์)

กรรมการ

6

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการและเลขานุการ

7

หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท์)

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 17/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่  7/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  (*เปลี่ยนแปลง)

 
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

2

 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองประธานกรรมการ

3

 ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด
2) อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์

กรรมการ

4

 ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1) รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว*
 2) อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี

กรรมการ

5

 ผู้ที่สาขาวิชามอบหมาย : อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

กรรมการ

6

 รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

กรรมการและเลขานุการ

7

 เจ้าหน้าที่งานหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชา
 นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 18/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 3/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (*เปลี่ยนแปลง)

 

คณะทำงานด้านแผนงานและโครงการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา

2

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้าคณะทำงาน

3

ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์สุภาวดี  ธีรธรรมากร
อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี

ผู้ทำงาน

4

ผู้แทนคณาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์*
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

ผู้ทำงาน

5

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ทำงาน

6

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขานุการ

7

นางสาวจิตตินันท์  สวดมาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 14/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
คำสั่งที่ 12/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป (*เปลี่ยนแปลง)

 

คณะทำงานด้านวิจัยและงานบริการวิชาการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

หัวหน้าคณะทำงาน

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์

ผู้ทำงาน

3

 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์**

ผู้ทำงาน

4

 รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว***

ผู้ทำงาน

5

 รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน****

ผู้ทำงาน

5

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

 ผู้ทำงาน 

 6 

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

ผู้ทำงาน

7

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

ผู้ทำงาน

8

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤติพลวิมาน*

ผู้ทำงาน

9

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ผู้ทำงาน

10

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด

ผู้ทำงาน

11

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม*

 ผู่้ทำงาน 

12

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

ผู้ทำงาน

13

 อาจารย์ ดร. พิมผกา ประเสริฐศิลป์

ผู้ทำงาน

14

 อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร*

ผู้ทำงาน

 15 

 อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ **

ผู้ทำงาน

16

 นางรุจาภา รวยนิรันดร

 เลขานุการ

คำสั่งที่ 13/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 2/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 1/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป (**เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 6/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (***เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 11/2556 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป (****เพิ่มเติม)


คณะทำงานด้านสารสนเทศ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์

ที่ปรึกษา

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

หัวหน้าคณะทำงาน

3

รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

ผู้ทำงาน

4

รองศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน****

ผู้ทำงาน

5

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ผู้ทำงาน

7

รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

ผู้ทำงาน

8

รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

ผู้ทำงาน

9

รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

ผู้ทำงาน

10

รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว***

ผู้ทำงาน

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

ผู้ทำงาน

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ผู้ทำงาน

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

ผู้ทำงาน

14

อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

ผู้ทำงาน

15

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน

ผู้ทำงาน

16

อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์*

ผู้ทำงาน

17

อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร*

ผู้ทำงาน

18

อาจารย์ปิยพร  นุรารักษ์

ผู้ทำงาน

19

อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี

ผู้ทำงาน

20

อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี

ผู้ทำงาน

21

อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ**

ผู้ทำงาน

22

นางสมนึก สงวนตระกูล

เลขานุการ

คำสั่งที่ 12/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 3/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 เป็นต้นไป(*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 2/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป(**เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 8/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป(***เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 10/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป(****เพิ่มเติม)

 

ผู้เข้าชม 1744 คน UPDATE วันที่ 7/21/2017 8:21:55 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin