มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร

กรรมการ

4

 อาจารย์ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

กรรมการ

5

 อาจารย์ วิเทียน นิลดำ

กรรมการ

6

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขานุการ

7

 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

 อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน

ประธานกรรมการ

1 ต.ค.62 - ปัจจุบัน

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร

กรรมการ

ก.พ.63 - 2 ก.พ.67

3

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

กรรมการ

18 ส.ค.63 - 30 ก.ย.66

4

 รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

กรรมการ

19 ก.พ.61 - 18 ก.พ.65

5

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

กรรมการ

5 มิ.ย.62 - 4 มิ.ย.66

6

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

กรรมการ

5 มิ.ย.62 - 4 มิ.ย.66

7

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

กรรมการ

16 ก.ย.62 - 15 ก.ย.66

8

 อาจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ

กรรมการ


9

 เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขานุการ


10

 นางรุจาภา รวยนิรันดร

ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เริ่มตั้งแต่

1

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

16 มี.ค. 60 

2

 ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 (รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ)

กรรมการ

13 ธ.ค. 60

3

 ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 (รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง)

กรรมการ

13 ธ.ค. 60

4

 ผู้แทนกรรมการประจำสาขาวิชา
 (
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน)

กรรมการ

17 ม.ค. 61

5

 ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 (
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด)

กรรมการ

13 ธ.ค. 60

6

 ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร) *

กรรมการและเลขานุการ

7 ก.พ. 61*

7

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา (นายมนตรี ชะฎาแก้ว)

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

* ได้รับเลือกในที่ประชุมคณาจารย์ 7 กพ.  61


ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสภาวิชาการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วาระการดำรงตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

18 ส.ค.43 ถึง 7 ก.พ.45 

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล

ก.พ.45 ถึง 17 ส.ค.45 

3

 รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์

ก.ย.45 ถึง 1 ก.ย.47 

4

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ก.ย.47 ถึง 1 ก.ย.49
ก.ย.49 ถึง 1 ก.ย.51
ก.ย.51 ถึง 1 ก.ย.53

5

 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์

ก.ย.53 ถึง 30 ก.ย.54 

6

 รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง

ต.ค.54 ถึง 1 ก.ย.55
ก.ย.55 ถึง 19 พ.ย.56

7

 อาจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน

20 พ.ย.56 ถึง 31 ส.ค.57

8

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ก.ย.57 ถึง 15 มี.ค.58

9

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี  ธีรธรรมากร

16 มี.ค.58 ถึง 31 ส.ค.59

10

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

1 ก.ย.59 ถึง 4 ต.ค.60

11

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ต.ค.60 ถึง 24 ต.ค.60

12

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน

                 1 พ.ย.60 ถึง 31 ส.ค.61
                 1 ก.ย.61 ถึง 31 ส.ค.63


 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์**

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์**

กรรมการ

4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

กรรมการ

5

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

กรรมการ

6

 อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน**

กรรมการ

7

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์*

กรรมการ

8

 อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน**

กรรมการ

9

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์)

กรรมการ

10

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 (ดร.มนู อรดีดลเชษฐ)

กรรมการ

11

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
 (รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร)

กรรมการ

12

 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการและเลขานุการ

13

 หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 904/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 1465/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป(*เปลี่ยนแปลง)

 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

กรรมการ

4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

กรรมการ

5

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

กรรมการ

6

 อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

กรรมการ

7

 อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร*

กรรมการ

8

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

กรรมการและเลขานุการ

9

 นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 4108/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 1471/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์**

ประธานกรรมการ

2

 อาจารย์ ดร. ธนกฤติ โชติภาวริศ

กรรมการ

3

 อาจารย์ กรรณิการ์  ยิ้มนาค

กรรมการ

4

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุตรดีจีน

กรรมการ

5

 อาจารย์ ดร. สิทธิชัย รัชยศโยธิน

กรรมการและเลขานุการ

6

 นาย สมพล เพิงละมัย

ผู้ช่วยเลขานุการ


 


คำสั่งที่ 4352/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 1073/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่  615/2560  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (**เพิ่มเติม)

คำสั่งที่                 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (**เปลี่ยนแปลง)

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ**

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญา ปุณณวัฒน์**

กรรมการ

3

 รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา

กรรมการ

4

 รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์

กรรมการ

5

 รองศาสตราจารย์ ดร. วิภา เจริญภัณฑารักษ์**

กรรมการ

6

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

กรรมการ

7

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด*/**

กรรมการและเลขานุการ

8

 นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 3760/2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2557

คำสั่งที่ 4109/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 (*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 960/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2560 (**เปลี่ยนแปลง)


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ประธานกรรมการ

2

 รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน

กรรมการ

3

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

กรรมการ

4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

กรรมการ

5

 อาจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต

กรรมการ

6

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ประเสริฐศิลป์

กรรมการและเลขานุการ

7

 นางสมนึก  สงวนตระกูล

ผู้ช่วยเลขานุการ

 คำสั่งที่ 2087/2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป (มติสภาวิชาการครั้งที่ 10/2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562)

 

คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

ผู้ทำงาน

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร

ผู้ทำงาน

3

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ผู้ทำงาน

4

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

ผู้ทำงาน

 5 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

ผู้ทำงาน

6

 อาจารย์ ดร.ณัฐเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน *

ผู้ทำงาน

7

 อาจารย์ ดร. ธนกฤต โชติภาวริศ

ผู้ทำงาน

8

 อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

ผู้ทำงาน

9

 อาจารย์กรรณิการ์ ยิ้มนาค *

ผู้ทำงาน

 10 

 อาจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต *

ผู้ทำงาน

  คำสั่งที่ 14/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
*คำสั่งที่ ??/2562  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ? ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป


คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

2

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองประธาน

3

ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์*

กรรมการ

4

ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี
ธีรธรรมากร**
2) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์*

กรรมการ

5

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร*)

กรรมการ

6

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการและเลขานุการ

7

หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (นางรุจาภา รวยนิรันดร)

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 17/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่  7/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  (เปลี่ยนแปลง)

คำสั่งที่  27/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  (*เปลี่ยนแปลง)

คำสั่งที่  30/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  (**เปลี่ยนแปลง)

 
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานกรรมการ

2

 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองประธานกรรมการ

3

 ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด
 2) อาจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต

กรรมการ

4

 ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร*
 2) อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี

กรรมการ

5

 ผู้ที่สาขาวิชามอบหมาย : อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

กรรมการ

6

 อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน*

กรรมการและเลขานุการ

7

 เจ้าหน้าที่งานหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชา
 นางสาววิไลลักษณ์ ดีถนัด**

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 18/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 3/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (เปลี่ยนแปลง)

คำสั่งที่ 31/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (*เปลี่ยนแปลง)

คำสั่งที่ 12/2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป (**เปลี่ยนแปลง)

 

คณะทำงานด้านแผนงานและโครงการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา

2

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้าคณะทำงาน

3

ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  ธีรธรรมากร
อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี*

ผู้ทำงาน

4

ผู้แทนคณาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด*
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ*

ผู้ทำงาน

5

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ทำงาน

6

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขานุการ

7

นางสาวจิตตินันท์  สวดมาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งที่ 14/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
คำสั่งที่ 12/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป (เปลี่ยนแปลง)

คำสั่งที่ 28/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (*เปลี่ยนแปลง)

 

คณะทำงานด้านวิจัยและงานบริการวิชาการ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤติพลวิมาน

หัวหน้าคณะทำงาน

2

 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์

ผู้ทำงาน

3

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์

ผู้ทำงาน

4

 รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

ผู้ทำงาน

5

 รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน

ผู้ทำงาน

5

 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

 ผู้ทำงาน 

 6 

 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

ผู้ทำงาน

7

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ธีรธรรมากร

ผู้ทำงาน

8

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ผู้ทำงาน

9

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด

ผู้ทำงาน

10

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

ผู้ทำงาน

11

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

 ผู่้ทำงาน 

12

 อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

ผู้ทำงาน

13

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ประเสริฐศิลป์

ผู้ทำงาน

14

 อาจารย์ ดร. แววบุญ แย้มแสงสังข์

ผู้ทำงาน

 15 

 อาจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ***

ผู้ทำงาน

 16 

 อาจารย์ ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน*

ผู้ทำงาน

17

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

ผู้ทำงาน

18

 อาจารย์ธันยธร ฟองสถิตย์กุล***

ผู้ทำงาน

19

 นายมนตรี ชะฎาแก้ว**

 เลขานุการ

คำสั่งที่ 13/2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 2/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 1/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 6/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 11/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 1/2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 13/2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป (**เปลี่ยนแปลง)

คำสั่งที่ 14/2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป (***เพิ่มเติม)คณะทำงานด้านสารสนเทศ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

หัวหน้าคณะทำงาน

3

รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

ผู้ทำงาน

4

รองศาสตราจารย์ณัฎฐพร พิมพายน

ผู้ทำงาน

5

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

ผู้ทำงาน

6

รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

ผู้ทำงาน

7

รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

ผู้ทำงาน

8

รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

ผู้ทำงาน

9

รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา ปุณณวัฒน์

ผู้ทำงาน

10

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์

ผู้ทำงาน

11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

ผู้ทำงาน

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

ผู้ทำงาน

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

ผู้ทำงาน

14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม

ผู้ทำงาน

15

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน

ผู้ทำงาน

16

อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

ผู้ทำงาน

17

อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์

ผู้ทำงาน

18

อาจารย์ ดร.ธนกฤต โชติภาวริศ**

ผู้ทำงาน

19

อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี

ผู้ทำงาน

20

อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

ผู้ทำงาน

21

อาจารย์สิทธิชัย รัชยศโยธิน*

ผู้ทำงาน

22

อาจารย์ปิยพร  นุรารักษ์

ผู้ทำงาน

23

อาจารย์ธันยธร ฟองสถิตย์กุล**

ผู้ทำงาน

24

นางสมนึก สงวนตระกูล

เลขานุการ

คำสั่งที่ 25/2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

คำสั่งที่ 2/2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป (*เพิ่มเติม)

คำสั่งที่ 16/2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป (**เพิ่มเติม)ผู้เข้าชม 164 คน UPDATE วันที่ 8/24/2020 2:29:28 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin