การเรียนการสอนระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ttp://tempuri.org/tempuri.html
 

:: ประกาศข่าว

- ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 Animated-PinnedNote-New.gif

-ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2561  

แผนกิจกรรม 97798 วิทยานิพนธ์ 2560   

(การขอสอบ วพ. ให้ นศ.พิมพ์ข้อความลงในเอกสาร บศ. 008 - 009 แล้วถือมาในวันสอบ)

กำหนดตารางสอบ วิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์มเผยแพร่วิทยานิพนธ์

- นักศึกษาที่ต้องการย้ายแผนจาก แผน ก เป็น แผน ข ให้กรอกเอกสารฟอร์ม มสธ.บ38 แล้วส่งเอกสารมาที่สาขาวิชา แต่ก่อนจะย้ายให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก่อน

- มีข้อสงสัย สอบถามคุณจิตตินันท์ โทร. 02-504-8192

:: เกี่ยวกับหลักสูตร

     :: ข้อมูลกลาง


   กิจกรรมปฐมนิเทศน์นักศึกษา ป. โท


   

    
  ผู้เข้าชม 208 คน UPDATE วันที่ 11/18/2019 3:52:24 PM

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin