ระบบและกลไกงานวิจัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์ ประกอบด้วย 10 ระบบ ดังต่อไปนี้

1) ระบบการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน เป็นระบบที่กำกับกลไกการสนับสนุนทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัย การอนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย รวมถึงการทำสัญญารับทุนการวิจัย เพื่อให้ผู้เสนอโครงการวิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการขอทุน สามารถวางแผนการขอรับทุนจากมหาวิทยาลัยได้ โดยกำหนดแบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาโครงการ และช่วยพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยเบื้องต้น ก่อนขอทุนจากแหล่งทุนต่อไป

2) ระบบการติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายใน เป็นระบบที่กำกับกลไกการติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการติดตามโครงการวิจัยให้เป็นไปตามสัญญาการรับทุนการวิจัย และเงื่อนไขการเบิกทุนการวิจัย รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาผลงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการหลังจากการได้รับทุน สามารถวางแผนการจัดทารายงานการวิจัย โดยกำหนดขั้นตอนการเบิกทุนการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลงานวิจัยตามระบบอย่างชัดเจน และมีการติดตามความก้าวหน้าทุกเดือนในการประชุมสาขาวิชาอีกด้วย

3) ระบบการติดตามโครงการวิจัยหลังได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอก เป็นระบบที่กำกับกลไกการติดตามโครงการวิจัยที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้วิจัยโดยได้รับทุนจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมโครงการวิจัยได้รับอนุมัติทุนจากแหล่งทุนภายนอก กาหนดขั้นตอนสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านเอกสารในการเสนอหน่วยงานที่ให้ทุน ติดตามความก้าวหน้าและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

4) ระบบการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไก มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน ฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม

5) ระบบการยกย่องและประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น เป็นระบบที่กำกับกลไกเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการทาวิจัย การสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทางวิทยาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

6) ระบบการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไกเพื่อสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

7) ระบบการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก เป็นระบบที่กากับกลไกความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกให้เกิดงานวิจัยที่มีการบูรณาการและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

8) ระบบการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไกการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักวิจัยภายในสถาบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับนักวิจัยและมหาวิทยาลัย

9) ระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นระบบที่กำกับกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสภาพปัญหาสังคมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน

10) ระบบการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นระบบที่กำกับกลไกการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชน

ผู้เข้าชม 187 คน UPDATE วันที่ 9/13/2017 2:49:10 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin