รายละเอียดชุดวิชา 97700

97700  (51112001) การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม            6(14-2-0-2)

                             Manufacturing System Management and Improvement

วัตถุประสงค์

                        1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการระบบการผลิตอุตสาหกรรม

                        2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

                        3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดและการผลิตแบบยั่งยืนในการระบบการผลิตอุตสาหกรรม

 

คำอธิบายชุดวิชา

                        ประเภทของระบบการผลิต การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต  โซ่อุปทานและการจัดการระบบลอจิสติกส์ การตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือผลิต การตัดสินใจด้านการผลิตและการจัดสรรกำลังการผลิต การจัดการความสูญเปล่าในระบบการผลิต การจัดการความผันแปรในระบบการผลิต ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านการผลิต การพัฒนาระบบการผลิตโดยวิธีการเพิ่มผลิตภาพการผลิต การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต การสร้างแผนผังสมดุลมวลและพลังงาน การประเมินค่าใช้จ่ายตลอดอายุผลิตภัณฑ์ การจัดการพลังงานในโรงงาน การผลิตแบบยั่งยืน การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการผลิตอุตสาหกรรม รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม

 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รศ.สุณี ภู่สีม่วง

ผู้เข้าชม 149 คน UPDATE วันที่ 7/29/2015 2:57:56 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin