ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

      Assistant Professor PIROM KONGLERD

      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

     Tel. 02-5048272   Email: pirom.kon at stou.ac.th  


วุฒิการศึกษา

2007        วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1997        วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

96102

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

96304

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

96408

การจัดการระบบฐานข้อมูล

99201

วิทยาศาสตร์สำหรับ ICT

99312

คณิตศาสตร์สำหรับ ICT

99313

การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

99314

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

99315

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

99402

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

99410

การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

99411

การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

99413

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

99414

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

99415

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

99419

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

99420

การโปรแกรมเว็บ

99429

ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลงานวิจัย

                ไม่มี

การตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceedings)

Fantazzini P, Mengoli S, Pasquini L, Bortolotti V, Brizi L, Mariani M, Giosia M.D, Fermani S, Capaccioni B, Caroselli E, Prada F, Zaccanti F, Levy O, Dubinsky Z, Kaandorp J.A, Konglerd P, Hammel J.U, Dauphin Y, Cuif J, Weaver J.C, Fabricius K.E, Wagermaier W, Fratzl P, Falini G, Goffredo S (2015) Gains and losses of coral skeletal porosity changes with ocean acidification acclimation. Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8785

เอกสารการสอน/ตำรา

Eva S. Deutekom, Pirom Konglerd, Jaap Kaandorp, Paula Silva (2016) “From molecules to morphologies, a multiscale modeling approach to unravel the complex system of coral calcification ” in the book “The Cnidaria, past, present and future, the world of Medusa and her sisters ” Chapter 14. Springer International Publishing, DOI: 10.1007/978-3-319-31305-4

ภิรมย์ คงเลิศ (2555) “ภาษากำหนดรูปแบบการแสดงผลบนเว็บเพจในเอกสารการสอนชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ หน่วยที่ 9 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี

ภิรมย์ คงเลิศ (2555) การสรรหาและเลือกสรรทางอินเทอร์เน็ต ในเอกสารการสอนชุดวิชา 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  หน่วยที่ 7  ตอนที่ 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี

ภิรมย์ คงเลิศ (2553) “การผสมสัญญาณ การตรวจสอบความผิดพลาด และการควบคุมการไหลของข้อมูลวิชาในเอกสารการสอนชุดวิชา 96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 6 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี

ภิรมย์ คงเลิศ (2553) “อนุพันธ์และการประยุกต์ในเอกสารการสอนชุดวิชา 97210 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หน่วยที่ 2 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี

ภิรมย์ คงเลิศ (2553) “อินทิกรัลและการประยุกต์ในเอกสารการสอนชุดวิชา 97210 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หน่วยที่ 3 ตอนที่ 3 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นนทบุรี

ความสนใจ

-          2D and 3D Image Processing and Analysis

-          Micro-CT Morphometry Analysis

ผู้เข้าชม 124 คน UPDATE วันที่ 10/26/2019 3:08:23 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin