ตำราการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่

                                               การจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่.jpg
เนื้อหาภายในเล่ม
 1. บทที่ 1 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Systems)
 2. บทที่ 2 แบบจำลองเอนติตี้-ความสัมพันธ์ (Entity-Relationship Model)
 3. บทที่ 3 ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language: SQL)
 4. บทที่ 4 การนอร์มัลไลเชชัน (Normalization)
 5. บทที่ 5 ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Databases)
 6. บทที่ 6 ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Databases)
 7. บทที่ 7 ฐานข้อมูลเอกซ์เอ็มแอล (XML Databases)
 8. บทที่ 8 ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล (NoSQL Databases)
 9. บทที่ 9 ข้อมูลใหญ่และอาปาเชฮาดูป (Big Data and Apache Hadoop)
 10. บทที่ 10 ระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายฮาดูป (Hadoop Distributed File System)
 11. บทที่ 11 แมปรีดิวซ์ (MapReduce)
 12. บทที่ 12 การพัฒนาโปรแกรมแบบแมปรีดิวซ์ด้วยภาษาจาวาบนฮาดูป
ผู้เข้าชม 163 คน UPDATE วันที่ 3/31/2018 10:31:40 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin