การเทียบแทนชุดวิชา


ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม

ชุดวิชาที่ใช้เทียบแทน

มติสภาวิชาการ

96301 คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม 
(เปิดสอนภาคพิเศษ/53 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม ครั้งที่ 4/2552
วันที่ 26 ก.พ.52
96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี และ
96406 คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร
(ทั้ง 2 ชุดวิชา เปิดสอนภาคพิเศษ/53 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30202 หลักการบัญชี 
(เปิดสอนภาค 2/52 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ ครั้งที่ 6/2553
วันที่ 25 มี.ค.53
96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 99311 ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10/2555
วันที่ 31 พ.ค.55
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
(เปิดสอนภาคต้น/2561 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ครั้งที่ 17/2561
วันที่ 23 ส.ค.61
99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(เปิดสอนภาคต้น/2562 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
(เปิดสอนภาคปลาย/2561 เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย)
99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 

การเทียบหน่วยกิตของชุดวิชาทางคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งผลการวิเคราะห์ชุดวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เพื่อเทียบเป็นหน่วยกิตทางคอมพิวเตอร์ สรุปได้ดังนี้

ชุดวิชา

จำนวนหน่วยกิตทางคอมพิวเตอร์

96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
96301 คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
96302 สารสนเทศธุรกิจเบื้องต้น
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม
96401 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
96402 คอมพิวเตอร์กับการบัญชี
96403 คอมพิวเตอร์กับการตลาด
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
96406 คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศธุรกิจ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
96409 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หนวยกิต
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

Download เอกสารรับรอง ได้ที่นี่!!  *(ยังมีชุดวิชาเพิ่มเติม อยู่ระหว่างดำเนินการ)*

ผู้เข้าชม 309 คน UPDATE วันที่ 9/1/2019 10:27:15 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin