ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพร นุรารักษ์

     Assistant Professor PIYAPORN NURARAK

  • วุฒิการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
M.Sc. (Electrical Engineering) University of Massachusetts, Lowell, USA.
  • ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

96102

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96304

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

96305

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพณิชยกรรม

96401

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

96404

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน

96405

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

96410

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

96411

ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

96414

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

99301

เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

99311

ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

99313

การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

99402

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

99409

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99410

การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม

99412

หลักการและการบริหารเครือข่าย

  • อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ผลงานวิจัย
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) ปี 2554
  • การตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceedings)
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning (e-JODIL),2555
  • การแต่งเอกสารการสอน/ตำรา
  • ความสนใจ
  • อื่นๆ
ผู้เข้าชม 90 คน UPDATE วันที่ 2/27/2020 10:08:36 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin