คณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ประธานกรรมการประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 ประธานคณะทำงาน

2. รองประธานกรรมการประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           รองประธานคณะทำงาน

3. เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      ผู้ทำงาน

4. ผู้แทนคณาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                ผู้ทำงาน

      (รองศาสตรจารย์ณัฐพร   เห็นเจริญเลิศ)

      (อาจารย์กชกร   ณ นครพนม)

5. ผู้แทนคณาจารย์ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์/เทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม       ผู้ทำงาน

      (รองศาสตรจารย์ศุภณี   เรียบเลิศหิรัญ)

      (อาจารย์ ดร.แววบุญ   แย้มแสงสังข์)

6. เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจประจำสาขา                                                               ผู้ทำงานและเลขานุการ

      (นางสาววันเพ็ญ   บุญนุกูล)

ผู้เข้าชม 124 คน UPDATE วันที่ 10/11/2013 10:38:01 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin