กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 2561

1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาโท” โดยเรียนเชิญวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต  (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) มาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารวิชาการ 3 ชั้น 4

จึงขอเผยแพร่ความรู้ให้กับคณาจารย์และผู้ที่สนใจเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังลิงค์นี้

-เอกสารประกอบการบรรยายของ รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

-สรุปประเด็นความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการในหลักสูตรระดับปริญญาโท

              2)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การขอทุนวิจัยฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า ชุดโครงการวิจัยด้าโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดย ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ และอาจารย์ ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์  จากสำนักงานประสานชุดโครงการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (สปว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหารชั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้สรุปประเด็นความรู้และขอเผยแพร่ความรู้ให้กับคณาจารย์และผู้ที่สนใจเพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังลิงค์นี้

-การขอทุนวิจัยฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า ชุดโครงการวิจัยด้าโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สรุปประเด็นความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การเสนอโครงการวิจัยตามแผนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติระยะ 20 ปี


 

 

 ผู้เข้าชม 345 คน UPDATE วันที่ 2/11/2019 3:07:04 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin