ขั้นตอน/แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ 99797

99797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

กระบวนการการศึกษาค้นคว้าอิสระตามกรอบอาเซี่ยน    (ให้นักศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนดังกล่าวนี้ก่อนเริ่มดำเนินการ)

- แนวทางการศึกษาค้นคว้าอิสระและกรอบเวลา

- แบบขออนุมัติทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบเสนอโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบเสนอปรับปรุงโครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบส่งรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ   

แบบขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

แบบเสนอขอใช้ทรัพยากรในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

กำหนดตารางสอบ วพ./ IS

แบบฟอร์มผลการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ  (ให้นศ.พิมพ์ข้อความมาให้เรียบร้อยแล้วถือมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวันสอบด้วย)

- แบบฟอร์มผลการแก้ไขการศึกษาค้นคว้าอิสระ   (ให้นศ.พิมพ์ข้อความมาให้เรียบร้อยแล้วถือมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวันสอบด้วย)

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  

ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS

แบบฟอร์มการส่งตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / IS

ตรวจสอบสถานะการตรวจรูปแบบ ดพ/วพ./IS

 • ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ฯ ปี 2557 (กรณีดำเนินการภายใน 2/2557)

 • ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานแสดงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ฯ ปี 2558  (กรณีดำเนินการตั้งแต่ 1/2558 เป็นต้นไป)

 • แบบฟอร์มเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (แยกแบบฟอร์ม 2557,2558ให้นักศึกษาปรับแบบฟอร์มจาก "วิทยานิพนธ์"ให้เป็น"การศึกษาค้นคว้าอิสระ")

 •    (ตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบัน ใช้เกณฑ์ประกาศวิทยานิพนธ์ ปี 2557, 2558)

  นักศึกษาต้องมีการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยก่อนจึงจะสามารถได้เกรดวิชานี้ผ่าน P ได้ และในการทำรูปเล่มให้นำสำเนาบทความที่เผยแพร่หน้าปกแหล่งตีพิมพ์ หรือ Proceeding พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ แนบไปในภาคผนวกด้านท้ายด้วย


  ผู้เข้าชม 307 คน UPDATE วันที่ 4/19/2016 3:43:06 PM

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin