ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมผกา ประเสริฐศิลป์

      Assistant Professor Dr. PIMPAKA PRASERTSILP
                

               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

Tel. 0 2504 8276   Email: pimpaka.pra at stou.ac.th 


วุฒิการศึกษา

2015           Ph.D. in Information Systems and Technology, Claremont Graduate University, Claremont, CA, USA

2010           M.Sc. in Information Systems and Technology, Claremont Graduate University, Claremont, CA, USA

2010           Certificate of Preparing Future Faculty College Teaching, Claremont Graduate University, Claremont, CA, USA

2000           วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ),  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1996         วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์),  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


             ชุดวิชาที่รับผิดชอบ

ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา

96411        ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

96412        การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

99202        การวิเคราะห์ข้อมูล  

99301        เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

99319        การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย

99409        ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99422        การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คณะกรรมการบริหารชุดวิชา

96304        การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

96305          เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม

96405          ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

96408          การจัดการระบบฐานข้อมูล

96413          การออกแบบและพัฒนาเว็บ

96414          การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

99201          วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

99311        ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

99313          การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย

99412          หลักการและการบริหารเครือข่าย

99414          เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

99415          วิศวกรรมซอฟต์แวร์


อาจารย์ประจำหลักสูตร

        วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


             ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ (Journal/Proceedings)

(1) Prasertsilp, P., & Olfman, L. (2014, January). Effective teacher training for tablet Integration in K-12 Classrooms. In System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on (pp. 52-61). IEEE.

(2) Prasertsilp, P. (2013). Mobile Learning: Designing a Socio-Technical Model to Empower Learning in Higher Education. LUX: A Journal of Transdisciplinary Writing and Research from Claremont Graduate University, 2(1), 23.

(3) Canelon, J., Ryan, T., Moss, F., & Prasertsilp, P. (2011). Facework, Gender, and Online Discussion. In Proceedings of the 6th Annual Conference of the Midwest Association for Information Systems. 

(4) Samuel-Ojo, O., Shimabukuro, D., Chatterjee, S., Muthui, M., Babineau, T., Prasertsilp, P., ... & Young, M. (2010). Meta-analysis of design science research within the IS community: trends, patterns, and outcomes. In Global Perspectives on Design Science Research (pp. 124-138). Springer Berlin Heidelberg.


             การอ่านผลงานวิจัย (Review Papers)

(1)    DESRIST Conference, 2010

(2)    Persuasive Technology Conference, 2010

(3)    Decision Support Systems Conference, 2011

(4)  STOU Conference, 2016


ความสนใจ (Research Interests)


Mobile Learning, Mobile Computing, Mobile Application Development

Data Analysis, Text Mining, Database System 

Interaction Design, Management Information System, Knowledge Management 

Online Discussion, Design Science Research, Action Research


ผู้เข้าชม 128 คน UPDATE วันที่ 10/26/2019 2:58:46 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin