ภาพ Universal Design for Packaging

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Universal Design for Packaging 
15-16 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มสธ.
ร่วมกับ Shizuoka University of Art and Culture ประเทศญี่ปุ่น

IMG_4027.JPG
IMG_3914.JPG
IMG_4045.JPG
IMG_4041.JPG
IMG_4371.JPG
IMG_4495.JPG
IMG_4123.JPG
IMG_4380.JPG

ผู้เข้าชม 75 คน UPDATE วันที่ 3/16/2016 4:33:50 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin