วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้ตรงกับความต้องการของสังคม


อัตลักษณ์

ผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่น มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองโดยใช้ระบบทางไกลและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้กับประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน และประเทศได้ (Work Integrated Lifelong Learning, WILL)

ผู้เข้าชม 1333 คน UPDATE วันที่ 10/10/2017 9:32:18 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin