วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกล 

เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตรงกับความต้องการของสังคม 

อัตลักษณ์

ผลิตบัณฑิตที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่น มีวินัย มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง 

โดยใช้ระบบทางไกลและการใช้เทคโนโลยี 

รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้กับประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ 

เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชน และประเทศได้ 

::: Work Integrated Lifelong Learning; ::: WILL :::

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของสังคม
2. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม
2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต
ผู้เข้าชม 134 คน UPDATE วันที่ 7/2/2019 12:40:53 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin