รายละเอียดชุดวิชา 99705

คำอธิบายชุดวิชา


99705  ความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                           6(14-2-0-2)

            Information and Communication Technology Security                               

           

คำอธิบายชุดวิชา                                                                                                       

            ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ หลักการเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร นโยบายการจัดการความปลอดภัย  วิธี  มาตรฐานที่ใช้ในระบบความมั่นคงที่ยอมรับ และกระบวนการจัดการความมั่นคง การวางแผน โครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมความมั่นคง การป้องกันสินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การตรวจสอบและการจัดการภัยคุกคามที่มีต่อสินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย  และกรณีศึกษา

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

ปฐมนิเทศชุดวิชา 99705

ผู้เข้าชม 111 คน UPDATE วันที่ 9/17/2017 3:27:20 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin