อาจารย์ธันยธร ฟองสถิตย์กุล

       THANYATORN FONGSATITKUL

  Email: thanyatorn_f@hotmail.com, Thanyatorn.Fon@stou.ac.th 


วุฒิการศึกษา

Bachelor’s degree

2010-2014

Bachelor of Engineering in Industrial Engineering (B.Eng.), Chiang Mai University, Thailand

Master degree

2015-2017

Master of Engineering in Industrial and Manufacturing Engineering (M.Eng.), Asian Institute of Technology, Thailand


ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับ ภาคีวิศวกร เลขที่ใบอนุญาต ภอ. 25614 

 

ประสบการณ์งานวิจัย

Research Experiences

12-15 July 2017

Oral presentation on 'A new design of one-handed environment-friendly lipstick packaging using a New Quick-Effective-Customer's Needs Quality Function Deployment (QECN-QFD) Method' at the Industrial Engineering Network Conference 2017 (IE Network 2017), The Empress Hotel, Chiang Mai

August 2015-May 2017

Master degree thesis, entitled ‘A new design of one-handed lipstick packaging' Asian Institute of Technology, Faculty of Engineering, Department of Industrial and Systems Engineering

August 2013 – May 2014

Senior project, entitled ‘Study Design for Efficiency Improvement of Application of failure mode and effect analysis in bus-overhaul process: Quality control to help reducing the steps for overhaul process and time required’ 


ประวัติการได้รับทุน

Scholarships

August 2015-May 2017

Royal Thai Government Fellowships for the Master of Engineering at Asian Institute of Technology


ความสนใจ

             -     การปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพ (Process and Quality Improvement)

       -     การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการในการเพิ่มผลผลิต 

           (Application of Industrial Engineering (IE)Techniques for Productivity Improvement)

       -     การจัดการทางด้านวิศวกรรม (Engineering Management)

       -     การพัฒนาและนำนวัตกรรมและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

       -     การพิมพ์แบบสามมิติ (3D Printing)

            -     การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design of Products)

             

 

ผู้เข้าชม 93 คน UPDATE วันที่ 4/3/2018 11:38:01 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin