ศิยษ์เก่าระดับปริญญาโท

แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                           K2.gif

เตรียมพบกับว่าที่ศิษย์เก่า ระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เปิดหลักสูตรใหม่ รับนักศึกษาครั้งแรก ภาค 1/2558 
  • รุ่นแรก ภาค 1/2558 นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 24 คน  สำเร็จการศึกษาในปี 2560 จำนวน .... คน
  • รุ่นที่สอง ภาค 1/2559 นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 20 คน
  • รุ่นที่สาม ภาค 1/2560 นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 15 คน
  • รุ่นที่สี่ ภาค 1/2561 นักศึกษาปริญญาโท จำนวน....คน (รับสมัครถึง 15 พค. 61)
ผู้เข้าชม 79 คน UPDATE วันที่ 3/29/2018 8:53:19 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin